V Forum Nauczycieli WF Wrocławskich Szkół Średnich

V Forum Nauczycieli WF Wrocławskich Szkół Średnich odbyło się na terenie Uczelni - Stadion Olimpijski P-1 i hala sportowa - w dniu 24.11.2006 r., w którym uczestniczyło 60 osób - nauczycieli i wykładowców AWF. JM Rektor prof. Tadeusz Koszczyc przed wygłoszeniem referatu wprowadzającego wręczył organizatorom wszystkich pięciu edycji Forum mgr Ewie Głogowskiej-Nowak i mgr Andrzejowi Wickiemu dyplomy uznania za ich kreatywność i wytrwałość w organizowaniu tej formy dokształcania i samokształcenia nauczycieli wf. W części seminaryjnej wygłoszono cztery referaty na tematy dotyczące oceny przygotowania do zawodu nauczyciela wf oraz aktywnego uczestnictwa ucznia w procesie wychowania fizycznego. W części praktycznej - na sali sportowej - zaprezentowano formy i metody wdrażania uczniów do samooceny oraz przykładowe zajęcia z aerobiku ( z piłkami gumowymi) i gimnastyki relaksacyjnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogate materiały konferencyjne oraz specjalne certyfikaty.

(1/27): (2/27): (3/27): (4/27):
(5/27): (6/27): (7/27): (8/27):
(9/27): (10/27): (11/27): (12/27):
(13/27): (14/27): (15/27): (16/27):
(17/27): (18/27): (19/27): (20/27):
(21/27): (22/27): (23/27): (24/27):
(25/27): (26/27): (27/27):  
H. Sienkiewicz
Created by :  Henryk Sienkiewicz; E-mail: henryk.sienkiewicz@awf.wroc.pl
H. Sienkiewicz