DZIAŁALNOŚĆ SA
 

Działalność Stowarzyszenia w poszczególnych kadencjach.

Pierwsza kadencja - 1991-1994
- Zarząd Stowarzyszenia powołał 6 komisji programowych, na czele których stanęli członkowie Zarządu.
- Uzyskano zgodę JM Rektora na pokrycie przez Uczelnię kosztów druku deklaracji członkowskich, legitymacji oraz porta pocztowego.
- Uchwalono wydawanie periodyku Stowarzyszenia pod nazwą: „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów AWF”. Na czele Kolegium Redakcyjnego stanął vice prezes Edward Kędzior. Koszty związane z wydawaniem i kolportażem Biuletynu, do czasu okrzepnięcia organizacji, zobowiązała się pokrywać Uczelnia.
- Siedziba Stowarzyszenia mieściła się gościnnie w biurach TKKF „Sęp” przy ul. Hallera, gdzie szefował prezes Franciszek Muszyński, który zgodził się także na zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia przez swoją współpracownicę kol. Barbarę Stokowską-Kosę. Dzięki jej staranności i rzetelności sekretariat Stowarzyszenia został fachowo zorganizowany i sprawnie działał.
- Opracowano wzory i wydrukowano deklaracje i legitymacje członkowskie oraz przeprowadzono szeroką akcję propagandowo-rekrutacyjną do Stowarzyszenia.
- Założono konto w banku i tą drogą prowadzono odtąd wszelkie operacje finansowe.
- Dla członków Stowarzyszenia uzyskano: zimą zniżki na wyciągi narciarskie AWF w Zieleńcu, latem możliwość zakwaterowania w ośrodku letnim w Olejnicy i korzystania ze sprzętu wodnego.
- W ramach Komisji Zjazdów Rocznikowych podjęto uchwałę o częściowej refundacji organizatorom kosztów związanych głównie z korespondencją.
- W związku z rezygnacją kol. Edwarda Kędziora, na czele Kolegium Redakcyjnego Biuletynu stanął kol. Antoni Kaczyński.
- W roku 1993 uchwałą Zarządu zaniechano wydawania Biuletynu Absolwenta. Jego funkcję przejęło wydawnictwo uczelniane „Życie Akademickie”, na łamach którego miały się ukazywać artykuły związane z problematyką i sprawami Stowarzyszenia.
W pierwszej kadencji działalności, pod koniec 1993 r organizacja liczyła 175 członków, a opłacalność składek wynosiła około 70 %. W okresie tym, poza ścisłym kierownictwem (prezesi, sekretarz, skarbnik), dużą aktywnością w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia wykazali się kol. kol.: Zygmunt Bator, Zbigniew Chajan, Antoni Kaczyński, Lesław Kotylak, Stefan Stachelski i Wiesław Tomaszunas.
 
linia
 
Druga kadencja -1994-1997
Wybory na drugą kadencję odbyły się w 1994 r. Prezesem został Ryszard Jezierski, wiceprezesem Franciszek Muszyński, prezesem-elektem Tadeusz Bober, sekretarzem Marian Klimkowski, skarbnikiem Waldemar Chorążykiewicz, a po jego rezygnacji funkcję tę ponownie objął kol. Józef Łazorczyk. W skład Zarządu weszło 9 osób. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Zbigniew Chajan, a 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego kol. Maria Grabowska.
Druga kadencja przebiegała w dużej mierze pod znakiem przygotowań do zjazdu absolwentów z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni. Do zorganizowania zjazdu Zarząd został zobowiązany na wyraźne życzenie Koleżanek i Kolegów wyrażone na ogólnym zebraniu poświęconym 50-leciu AWF Wrocław. O organizacji i przebiegu zjazdu piszemy w rozdziale poświeconym jubileuszom Uczelni.
- W tej kadencji Zarząd przeniósł swoją siedzibę z gościnnych pomieszczeń Ogniska TKKF „Sęp” przy ul. Hallera na teren uczelni. Po usilnych staraniach otrzymaliśmy od władz uczelni skromne pomieszczenie (ciasne ale własne) w przyziemiu przy ul. Banacha, gdzie mieścił się sekretariat, a członkowie Zarządu pełnili cotygodniowe dyżury. Zebrania Zarządu i nieformalne spotkania pracowników uczelni i absolwentów odbywały się w klubo-kawiarni po byłym Klubie Oficerów Rezerwy w przeszklonej werandzie przy ul. Witelona.
- Po 3-letniej przerwie wznowiono wydawanie Biuletynu, gdyż idea zamieszczania problematyki i spraw Stowarzyszenia w „Życiu Akademickim” nie sprawdziła się. Z braku własnego periodyku wyraźnie zaczęła zanikać więź pomiędzy absolwentami i uczelnią i nastąpił spadek liczby członków Stowarzyszenia. Z trudem udało się odzyskać czytelników Biuletynu i tym samym zwiększyła się liczba członków naszej organizacji.
 
linia
 
Trzecia kadencja -1997-2000
Trzecie Walne Zebranie odbyło się w październiku 1997 r., na którym ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes Tadeusz Bober, wiceprezes Ryszard Jezierski, prezes-elekt Halina Jezierska, sekretarz Marian Klimkowski, skarbnik Józef Łazorczyk. Na czele 4-osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Leszek Buczyński, a 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego Elżbieta Baworowska. Zarząd liczył 9 osób.
Zarząd odbył 20 posiedzeń, na których podejmowano uchwały dotyczące głównie działalności statutowej Stowarzyszenia
W toku kadencji podjęto szereg decyzji:
- Z inicjatywy prezesa zakupiono komputer przeznaczony do ewidencjonowania danych osobowych - spisu członków, rejestracji danych kodowanych przy organizacji 50-lecia, prowadzenia prac sekretariatu itd.
- Opracowano regulamin udzielania pożyczek i zapomóg członkom Stowarzyszenia w przypadkach losowych.
- Zainicjowano spotkania absolwentów w lokalu klubowym „Tenis Partner” na Stadionie Olimpijskim. Odbyło się tam kilka spotkań, w tym piknik z okazji 10-lecia Stowarzyszenia połączony z grami towarzyskimi i turniejem tenisowym.
- Od roku 1998, dzięki przychylności właściciela „Dworu Polskiego” kol. Józefa Dziąski uzyskano możliwość korzystania z reprezentacyjnego lokalu w Rynku na cykliczne spotkania absolwentów. Bardzo dogodna lokalizacja, znaczący rabat i przychylność właściciela przyczyniły się do znacznego ożywienia kontaktów i życia towarzyskiego absolwentów.
Spotkania w Dworze Polskim cieszyły się dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją. Ich tematyka to: upamiętnianie pionierów i zasłużonych wykładowców naszej uczelni, wspomnienia ze Studium Wojskowego, tematy „branżowe” - rehabilitacja, siatkówka, czy spotkanie pt. „sztafeta wuefiackich pokoleń - rodzice, dzieci, wnuki”.
- Z inicjatywy Stowarzyszenia, a ściślej kol. Ryszarda Jezierskiego, kierownictwo uczelni wprowadziło na stałe uroczystość wznawiania immatrykulacji kolejnych roczników absolwentów w 50-tą rocznicę rozpoczęcia studiów. Ceremonia ta odbywała się dotąd podczas inauguracji roku akademickiego, a od trzech lat podczas Święta Uczelni w dniu urodzin jej założyciela prof. Andrzeja Klisieckiego tj. 22 października.
- Prezes Tadeusz Bober zainicjował ideę „Honorowego sponsoringu” dla instytucji i osób fizycznych wspierających finansowo Stowarzyszenie. Ustanowiono dyplomy: złoty za wpłaty 500 zł, srebrny za 300 zł i brązowy za 100 zł. Dla instytucji odpowiednio 1000, 600 i 300 zł. Honorowa lista ofiarodawców publikowana jest w Biuletynie, a przodują na niej kol. kol. Bogdan Ostapowicz, Leszek Dębicki, Władysław Kopyś, Jerzy Baranowski, a z instytucji Dwór Polski - Józef Dziąsko.
- Rozpisano konkurs na logo Stowarzyszenia. Zwyciężył projekt opracowany gratis przez kol. Jerzego Podborowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego i dyrektora szkoły z Wołowa.
W kadencji tej zmieniono siedzibę Stowarzyszenia z pomieszczenia przy ul. Banacha do nieco obszerniejszego w koronie Stadionu Olimpijskiego, które dzięki hojności Kol. Włodka Kopysia zostało wyposażone w gustowny zestaw mebli biurowych i dostateczną liczbę fotelików.
W trzeciej kadencji liczba członków podwoiła się i wzrosła do ponad 340 , a to głównie za sprawą obchodów 50-lecia i zjazdu absolwentów, na którym przeprowadzono szeroką akcję rekrutacji do Stowarzyszenia. Niestety opłacanie składek nie było wysokie, gdyż sięgało tylko około 60 %.
W tym okresie działalności Stowarzyszenia na szczególne wyróżnienie zasługują członkowie Zarządu: Marian Klimkowski, Józef Łazorczyk, Leszek Kotylak, Maria Grabowska, Stefan Stachelski i Przemysław Kosterkiewicz.
 
linia
 
Czwarta kadencja - 2000-2003
Wybory na 4. kadencję odbyły się w listopadzie 2002 r., na których wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes Halina Jezierska, wiceprezes - Tadeusz Bober, prezes--elekt - Ryszard Jezierski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Lesław Kotylak. Po jego śmierci funkcję tę objął Ryszard Helemejko. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Maria Grabowska. W skład Zarządu weszło 10 osób.
W czwartej kadencji odbyło się 30 zebrań Zarządu poświeconych realizacji zadań statutowych, w tym między innymi:
- Uchwalono nadawanie tytułu „Honorowego Członka Stowarzyszenia” zasłużonym absolwentom i osobom o wyjątkowych zasługach dla Stowarzyszenia. Jako pierwszych tytułem tym uhonorowano kol.kol.: Adama Haleczkę, Juliana Jonkisza i Władysława Kopysia.
- Podniesiono składkę członkowską z 1O do 20 zł (między innymi ze względu na dewaluację i rosnące koszty np. druku i wysyłki Biuletynu).
- Uchwalono dopłaty do konsumpcji na spotkaniach w Dworze Polskim oraz do karnetów dla korzystających z pływalni AWF.
- Dokupiono dodatkowe oprzyrządowanie do komputera, aby usprawnić przygotowywanie i zmniejszyć koszty druku Biuletynu.
Ideę akcji „Honorowego sponsora” podjęło 33 darczyńców, którym wręczono 7 złotych, 4 srebrne i 22 brązowe dyplomy. Listy z nazwiskami sponsorów umieszczano w kolejnych numerach Biuletynu.
W tej kadencji odbyło się w Dworze Polskim 9 spotkań upamiętniających, podobnie jak w poprzednio, wybitne uczelniane postacie, na czele z założycielem Uczelni prof. Andrzejem Klisieckim. Jedno ze spotkań „branżowych” poświęconych pływaniu odbyło się na nowo otwartej krytej pływalni AWF na Stadionie Olimpijskim.
Odbyły się dwie prezentacje dorobku artystycznego absolwentów pt. „Przegląd talentów naszych absolwentów”, na których zaprezentowano twórczość utalentowanych Koleżanek i Kolegów z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, hafciarstwa, korzenioplastyki oraz poezji i prozy.
Bardzo udaną imprezą okazało się spotkanie absolwentów z rektorami, na którym goszczono czterech byłych gospodarzy uczelni w osobach prof. prof.: Juliana Jonkisza, Bolesława Buły, Tadeusza Bobera, Krzysztofa Sobiecha i aktualnego rektora prof. Tadeusza Koszczyca.
Tradycyjnie już w Dworze Polskim organizowano cieszące się dużą frekwencją spotkania opłatkowe i noworoczne.
W czwartej kadencji liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 527 członków, jednakże opłacanie składek wynosiło nadal około 60 %.
Oprócz ścisłego kierownictwa, najaktywniejszymi działaczami Stowarzyszenia w czwartej kadencji byli: kol. kol.: Marian Klimkowski, Zygmunt Bator, Lucyna Bańska, Krystyna Welon, Krzysztof Słonina i Ryszard Helemejko.
 
linia
 
Piąta kadencja - 2003-2006
W grudniu 2003 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes - Ryszard Jezierski, wiceprezes Halina Jezierska, prezes-elekt- Władysław Kopyś, sekretarz-Marian Klimkowski, skarbnik - Leszek Buczyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ryszard Helemejko, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Tadeusz Bober. Do zarządu wybrano 9 osób.
Wspaniałym gestem wykazał się kol. Andrzej Kuchar fundując Stowarzyszeniu dodatkowy komputer, który będzie głównie obsługiwał biuro zjazdu absolwentów. Dzięki kolejnemu sponsorowi kol. Jerzemu Orłowi, Stowarzyszenie otrzymało (po raz drugi) cztery tysiące sztuk papieru firmowego z kolorowym logo 60-lecia.
Z inicjatywy kol. Ryszarda Jezierskiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Historii AWF, nawiązana została ścisła współpraca z nowo powołanym Centrum Historii Uczelni, która przejawiała się głównie w korzystaniu z archiwum Centrum (materiały źródłowe, bogata dokumentacja fotograficzna) przy przygotowywaniu „Księgi wspomnień” i innych opracowań.
W gościnnym Dworze Polskim zorganizowano spotkanie z nestorami dolnośląskiego narciarstwa, na którym goszczono dwukrotnego Olimpijczyka - skoczka narciarskiego Ryszarda Witke oraz twórcę „Biegu Piastów” i „Biegu Gwarków” - Juliana Gozdowskiego, w asyście plejady niegdysiejszych zawodników i miłośników narciarstwa.
W roku Olimpijskim - 2004 odbyło się spotkanie z absolwentami - Olimpijczykami, na które przyszło liczne grono byłych reprezentantów kraju i trenerów, z jednym z pierwszych wrocławskich Olimpijczyków, wioślarzem - Zbigniewem Schwarzerem na czele.
Podobnie jak we wcześniejszych latach organizowano bardzo udane spotkania opłatkowe i noworoczne oraz z inicjatywy kol. Władysława Kopysia wieczory kolęd.
Powołano zespół redakcyjny do zbierania materiałów do „Księgi wspomnień” w składzie: Zygmunt Bator, Maria Grabowska, Ryszard Jezierski i Antoni Kaczyński. Całość przygotowali do druku: Ryszard Jezierski i Antoni Kaczyński oraz redaktor techniczny Krzysztof Słonina. Nadzór nad drukiem „Księgi” sprawował szef wydawnictw uczelnianych kol. prof. Tadeusz Bober.
Mając na uwadze godne uczczenie jubileuszu 60-lecia Uczelni odpowiednio wcześnie (w październiku 2005) powołano Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów.
Przeprowadzono wśród absolwentów szeroką akcję propagandową zjazdu, wysyłając zawiadomienia, przekazując informacje w Biuletynie, zakładając stronę internetową i organizując specjalne spotkania.
Kolegium Redakcyjne Biuletynu przygotowało specjalny okolicznościowy numer dla wszystkich uczestników zjazdu.
Na cotygodniowych zebraniach Zarządu i działaczy Stowarzyszenia szczegółowo omawiano przygotowania do zjazdu - organizacyjne, finansowe, logistyczne itd.
Na podkreślenie zasługuje ofiarna i bardzo aktywna praca wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w trosce, aby jubileuszowe uroczystości wypadły jak najlepiej i jak najdłużej zapadły w pamięć ich uczestników.
 
linia
 
Szósta kadencja - 2006-2009
28 listopada 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: Władysław Kopyś – prezes, Ryszard Jezierski – wiceprezes, Zbigniew Najsarek – prezes-elekt, Marian Klimkowski – sekretarz, Leszek Buczyński - skarbnik, Antoni Kaczyński – redaktor Biuletynu, Krzysztof Słonina – redaktor techniczny Biuletynu, Lucyna Bańska, Halina Jezierska, Henryk Sienkiewicz, Regina Warężak, Krystyna Welon, Elżbieta Ptak-Zatoka; Komisja Rewizyjna: Ryszard Helemejko – przewodniczący, Jerzy Biernacki, Ryszard Łopuszański, Teresa Sutyło, Krystyna Wilińska; Sąd Koleżeński: Maria Grabowska – przewodniczący, Zygmunt Bator, Tadeusz Bober.
     Zmiany personalne w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
     1. Po odejściu na wieczny spoczynek Mariana Klimkowskiego (18.01.2007) funkcję sekretarza Zarządu objęła Kol. Lucyna Bańska.
     2. Z uwagi na obowiązki rodzinne z funkcji skarbnika zrezygnował Kol. Leszek Buczyński a jego obowiązki (od 1. 01. 2008) przejął Kol. Ryszard Helemejko – będąc wówczas przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
     3. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Kazimierz Tarkowski, a w miejsce rezygnującego z pracy tejże Komisji Ryszarda Łopuszańskiego wybrana ostała Kol. Halina Guła-Kubiszewska.
     4. Do redakcji technicznej Biuletynu dołączył Henryk Sienkiewicz, który w ostatnim czasie przejął główny ciężar obowiązków w tym zakresie.

Działalność Zarządu w VI kadencji

W pracy Zarządu VI kadencji skoncentrowano się na:
          - poszerzaniu działalności Stowarzyszenia - na docieraniu do większej liczby absolwentów i pozyskiwaniu nowych członków,
          - wspieraniu roczników organizujących spotkania koleżeńskie,
          - ściślejszej współpracy z Władzami Uczelni i Centrum Historii Uczelni:
          - współudziale w organizacji Święta Uczelni - głównie mobilizowanie roczników wznawiających immatrykulację,
          - współorganizowaniu spotkań z seniorami oraz jubileuszy m.in. Antoniego Kaczyńskiego, Karmeny Stańkowskiej,
          - pomocy w pracach organizacyjnych i archiwalnych Centrum Historii,
          - podnoszeniu na wyższy poziom merytoryczny i techniczny Biuletynu Absolwenta i poszerzaniu liczby czytelników,
          - pozyskaniu nowej siedziby Stowarzyszenia i należytego jej wyposażenia (we współpracy z władzami Uczelni i sponsorami,
          - pozyskiwaniu sponsorów i darczyńców.

Działalność Zarządu w punktach i w liczbach

1. W minionej kadencji Zarząd odbył 27 zebrań protokołowanych i co najmniej tyleż doraźnych spotkań roboczych.
     Tematyka zebrań i spotkań:
     - plan pracy Zarządu i realizacja poszczególnych jego punktów,
     - sprawy aktualnego stanu członków Stowarzyszenia i opłacania składek.
     Na koniec obecnej kadencji Stowarzyszenie liczy 443 członków; w ostatnim okresie wstąpiło do Stowarzyszenia 89 osób, co w jakimś stopniu zbilansowało naturalne odejścia (zgony) członków i skreślenia jednostek nie płacących od lat składek,
     - rozliczenie finansowe zjazdu 60-lecia Uczelni, w tym także okolicznościowych wydawnictw,
     - sprawy przeprowadzki do nowej siedziby przy ul. Witelona, lokalu otrzymanego od uczelni (decyzją rektora prof. T. Koszczyca) oraz wyposażenia w nowe sprzęty (sponsorzy: W. Kopyś i A. Kuchar),
     - spotkania okolicznościowe i tematyczne w Dworze Polskim oraz „Pikniki pod kasztanami” na terenie Uczelni – Witelona 25, (sponsoring: W. Kopyś),
     - aktualizacja wpisu Stowarzyszenia do Rejestru Sądowego: zmian personalnych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmiany adresu siedziby Zarządu z ul. Paderewskiego 35 na ul. Witelona 25, (a także aktualizacja w ZUS, US itd.),
     - organizacja jubileuszu 80-lecia Antoniego Kaczyńskiego i Karmeny Stańkowskiej,
     - wspieranie organizacji spotkań i zjazdów rocznikowych, a także jubileuszowych uroczystości wznowienia immatrykulacji oraz 50-lecia ukończenia studiów,
     - sprawy finansowe Stowarzyszenia,
     - członkostwo Stowarzyszenia w Okręgowym Związku Motorowodnym,
     - organizacja rejsu po Adriatyku dla członków Stowarzyszenia,
     - przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

     2. Podjęto uchwały dotyczące między innymi takich istotnych spraw jak:

     1) O przyznaniu Kol. Stanisławowi Przybylskiemu zapomogi w wysokości 5 tys. zł na zakup wózka inwalidzkiego. Uchwała nr 8 z 5.12.2006 r.
     2) O zakupie nagłośnienia i rzutnika multimedialnego. Uchwała nr 9 z 13. 11. 2007 r.
     3) Uchwała nr 10, 11 i 12 z dnia 8.01.2008 r. o zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4) Uchwała nr 12A z dnia 15.01. 2008 o zatrudnieniu na umowę zlecenie księgowej Barbary Koneckiej.
     5) O dopłacie do organizacji (koszty okolicznościowych medali) jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów rocznika 1954-1958. Uchwała nr 13 z dnia 13.05. 2008.
     6) O przystąpieniu Stowarzyszenia do Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i wpłacie składki: 300 zł. Uchwała nr 15 z dnia 10.03. 2009.
     7) Uchwała nr 17, z dnia z dnia 29.09. 2009 r. o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Walne Zebranie Delegatów Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

3. Spotkania tematyczne w Dworze Polskim i na terenie Uczelni

          Rok 2007:
     1) Wieczór kolęd – 16. stycznia.
     2) Spotkanie liderów roczników – 27. marca.
     3) Wieczór poświęcony prof. Bogdanowi Czabańskiemu w 80. rocznicę urodzin 24. kwietnia.
     4) Wuefiacy artyści – 22.maja; obrazy wystawiali: Magdalena Kępka, Izabela Degan, Tomasz Tołłoczko, tkactwo artystyczne: Elżbieta Ptak-Zatoka, haft artystyczny: Janina Paluszek, swoje wiersze recytowały: Ada Stańczyk-Witkowska i Nina Seniuk-Ostrowska.
     5) Jubileusz 80-lecia Kol. Antoniego Kaczyńskiego – 6. listopada. 6) Spotkanie opłatkowe – 18. grudnia.

          Rok 2008:
     1) Wieczór kolęd – 15. stycznia.
     2) Spotkanie poświęcone prof. Ewarystowi Jaskólskiemu – 22. kwietnia.
     3) „Piknik pod kasztanami” na terenie AWF - ul. Witelona – 30. maja.
     4) Wspomnienie lata – 21. października.
     5) Spotkanie opłatkowe – 14. grudnia.

          Rok 2009:
     1) Wieczór kolęd – 15. stycznia,
     2) Spotkanie żeglarskie – inspiratorzy i wykonawcy członkowie Klubu Żeglarskiego AWF „Dal” głównie; Kol., Kol.: Krzysztof Słonina i Zbigniew Najsarek.
     3) „Piknik pod kasztanami” – Witelona 25 – 29. maja.
     4) „Od Tatiany do „Kaliny” – 29 września.
     5) Wuefiacy artyści – wieczór autorski Izabelli Degan – 27. października.
     6) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia - 24. listopada,
     7) Spotkanie opłatkowe – 13. grudnia.
 
Biuletyn
 
Biuletyn Stowarzyszenia jest głównym łącznikiem z rosnącym gronem członków, a z drugiej strony przysparzający nowych członków, gdyż wielu absolwentów pragnie tą drogą pozyskiwać wiadomości o Uczelni, kontaktować się z innymi absolwentami, a głównie z Koleżankami i Kolegami ze swojego rocznika. Dowodem tego są coraz częściej organizowane zjazdy rocznikowe i publikowane z nich w Biuletynie sprawozdania.
     Głównie poprzez Biuletyn docieraliśmy z wiadomościami o działalności naszego Stowarzyszenia, o Uczelni, o zjazdach i spotkaniach koleżeńskich, z informacjami o publikacjach naszych absolwentów. Dzięki publikowanym wcześniej właśnie w Biuletynie wspomnieniom i wywiadom, redaktorzy księgi wspomnień „Nasza Słoneczna Uczelnia” mieli materiał wyjściowy i mogli śmiało przystąpić do przygotowania tej publikacji.
     Także tą drogą mobilizujemy członków Stowarzyszenia do bardziej regularnego opłacenia składek, gdyż jak się okazuje zaległości wynikają głównie z zapominania o tym obowiązku. Również publikowanie w naszym periodyku listy darczyńców dopinguje innych do wpłat i to nie tylko dla symbolicznego dyplomu. W tym miejscu bardzo gorąco przepraszamy wielu darczyńców, którym dotąd nie przesłaliśmy dyplomów.
     Marzy się nam Biuletyn w kolorze i na lepszym papierze, jednakże na przeszkodzie stoją związane z tym koszty.
     Redaktor naczelny – Kolega Antoni Kaczyński i techniczny – Kolega Henryk Sienkiewicz dokładają wszelkich starań, aby każdy kolejny numer był na odpowiednim poziomie. Zdajemy sobie sprawę jakie dzisiaj są wymogi i standardy wydawania prasy, periodyków, czy chociażby reklam, jednakże musimy się liczyć ze społecznym groszem i jak na razie dalej działając społecznie, będziemy mieli na względzie przede wszystkim wysokość kosztów wydawnictwa.
 
Finanse
 
Gospodarowanie finansami Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń, o czym świadczą przyjmowane bez uwag przez Urząd Skarbowy coroczne sprawozdania finansowe, a także wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej.
     Od 1 stycznia 2008 r. funkcję skarbnika, po ustąpieniu Kol. Leszka Buczyńskiego. przejął Kol. Ryszard Helemejko, który wraz z Barbarą Konecką – zatrudnioną na umowę zlecenie, na bieżąco prowadzi wszystkie sprawy finansowe Stowarzyszenia.
     Na dochody Stowarzyszenia składają się: wpływy ze składek członkowskich i wpłaty darczyńców. Na podkreślenie zasługuje wzrost wpływu ze składek, co jest w dużej mierze zasługą Koleżanek i Kolegów aktywnie dopingujących na zjazdach rocznikowych do płacenia składek, a także prowadzących zaciąg nowych członków.
     Wydatki, to przede wszystkim koszty wydawania i wysyłki Biuletynów, niezbyt duże wydatki biurowe, uzupełniające zakupy urządzeń np. nagłaśniających, a także dopłaty do spotkań w Dworze Polskim.
 
Podsumowanie i wnioski
 
Szóstą kadencję działalności Zarządu, powstałego przed prawie dwudziestoma laty Stowarzyszenia, uznać można za w pełni owocną, o czym zaświadczyć mogą wymienione w sprawozdaniu dokonania, a przede wszystkim:
     - ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia na terenie Uczelni i wśród absolwentów,
     - inspirowanie i wspieranie roczników coraz liczniej organizujących spotkania koleżeńskie,
     - opracowanie strony internetowej Stowarzyszenia i zorganizowanie elektronicznej łączności z absolwentami w kraju i poza jego granicami,
     - pozyskanie nowej, bardzo ładnej i dogodnie usytuowanej siedziby (duża zasługa Rektora poprzedniej kadencji prof. Tadeusza Koszczyca) i należyte jej wyposażenie (w/w darczyńcy),
     - dalsze pozyskiwanie wspierających naszą działalność darczyńców,
     - systematyczne wydawanie coraz ciekawszych i obszerniejszych Biuletynów.
 
Wnioski i wskazania do planu pracy Zarządu VI kadencji
 
1. Prowadzić bardziej ofensywną działalność zmierzającą do poszerzania zasięgu oddziaływania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem młodszego pokolenia absolwentów naszej uczelni. „Odmładzać szeregi”, zgodnie z ideą „sztafety pokoleń”.
     2. Do propagowaniu idei zrzeszania się w Stowarzyszeniu i brania udziału w jego działalności oraz w większym stopniu korzystania z możliwości i dobrodziejstw internetu.
     3. W roku 2010 przypada 20-lecie powstania Stowarzyszenia Absolwentów AWF. W związku z tym należałoby odpowiednio zaznaczyć tę rocznicę i uhonorować (choćby tylko przez okolicznościową publikację) założycieli Stowarzyszenia i najaktywniejszych działaczy.
     4. Wykorzystując „pozjazdową” atmosferę, wspierać i zachęcać roczniki do organizowania przy wszelkich możliwych okazjach koleżeńskich spotkań rocznikowych, publikować sprawozdania z tych spotkań i w ten sposób mobilizować mniej aktywne roczniki.
     5. Aktywnie zabiegać o dalsze przesyłanie do Biuletynu wspomnień ze studiów i doświadczeń z pracy zawodowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej w wychowaniu fizycznym, sporcie, turystyce i rekreacji, a także rehabilitacji, z myślą o przygotowaniu kolejnego tomu wspomnień. Warto także gromadzić kolejne wywiady zarówno z wykładowcami uczelni, jak i koleżankami i kolegami mogącymi pochwalić się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i sportowymi. Dorobek i osiągnięcia absolwentów „Naszej Słonecznej Uczelni” ze wszech miar warto publikować i upowszechniać.
     6. Częściej organizować tematyczne spotkania wspomnieniowe, a także promujące osiągnięcia naszych absolwentów, w tym między innymi artystyczne.
     Zachęcać do udziału w tych spotkaniach nie tylko Wrocławian, ale także koleżanki i kolegów z innych regionów. Podjąć próbę organizowania takich spotkań „w terenie”.
     7. Umacniać pozycję Stowarzyszenia na terenie Uczelni, między innymi poprzez aktywne włączanie się do współorganizacji święta uczelni (wznawianie immatrykulacji), spotkań z seniorami, działalności Centrum Historii Uczelni itp.
     8. Rozpowszechniać wydawnictwa 60-lecia i rozprowadzać je wśród rzeszy absolwentów, którzy nie uczestniczyli w zjeździe, a prawdopodobnie zechcą je nabyć.
 
linia
 
Siódma kadencja - 2009-2012
 
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław
w 7. kadencji w latach 2009-2012.


1. Co planowano?
       2. Co udało się zrealizować?
       3. Co i dlaczego nie wyszło?
       4. Czy można patrzeć z optymizmem w przyszłość Stowarzyszenia?

Sprawozdanie:

     Ad.1. Strasznie szybko minęły trzy lata od listopada 2009 roku. W tym czasie zdarzyło się wiele radosnych chwil, ale też niestety nasze grono pomniejszyło się o wielu naszych dobrych kolegów, znajomych, przyjaciół ... Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Wspomnę więc tych, z którymi miałem niewątpliwą przyjemność pracować w zarządzie Stowarzyszenia. Zawsze uśmiechnięty Kaziu Tarkowski, ciepła i przyjazna mimo przeciwności losu Lucynka Bańska. Już zawsze będzie nam ich brakowało. Uczcijmy pamięć tych z którymi już się nie spotkamy chwilą ciszy ...

     Życie toczy się jednak dalej. Zarząd Stowarzyszenia starał się przez kolejną kadencję wypełniać swoje zadania przewidziane w statucie i skonkretyzowane w planie działalności na lata 2010-2012. Przypomnę co chcieliśmy zrobić?

          a) zadaniem podstawowym miało być dalsze dbanie o utrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami, a także pomiędzy absolwentami a Uczelnią
          b) kolejne zadanie to zabieganie o zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia
          c) aby móc realizować stawiane sobie cele należało zadbać o większą „ściągalność” składek członkowskich i staranie się o hojnych sponsorów
          d) wspieranie inicjatyw osób spoza Wrocławia dotyczących zakładania Kół Terenowych Stowarzyszenia
          e) zachęcania członków Stowarzyszenia do aktywności fizycznej poprzez organizacje turnusów zdrowotno-rekreacyjnych w ośrodku AWF w Olejnicy i tworzenie sekcji sportowych wg zapotrzebowania zainteresowanych osób
          f) docenianie pracy osób szczególnie zaangażowanych w pracę naszej organizacji.

     Ad.2. Dzięki regularnym zebraniom (przypomnę, że Zarząd spotyka się praktycznie co tydzień we wtorki o 11.00) można było systematycznie realizować postawione sobie zadania i sprawy bieżące, wynikające z potrzeby chwili.

     Najważniejszym łącznikiem, o który zarząd dba chyba najbardziej jest nasz BIULETYN ABSOLWENTA. Wydawany jest systematycznie trzy razy w roku. Redakcja stara się zawierać w nim to wszystko, co może dotyczyć spraw interesujących nas – absolwentów. Najbardziej cieszymy się, jeśli jakieś materiały do druku przysyłane są przez ludzi z terenu, w tym sprawozdania ze spotkań rocznikowych. Redakcja ze swej strony informuje o aktualnościach uczelnianych i porusza sprawy jej zdaniem istotne dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Trochę historii, trochę spraw bieżących, trochę planów na przyszłość. Mamy nadzieją, że te wszystkie informacje docierają do zainteresowanych droga pocztową. Ala trzeba przyznać, że jeszcze lepiej Biuletyn prezentuje się w kolorze na stronie internetowej Stowarzyszenia.

     Nasza strona w Internecie prowadzona od kilku lat przez kol. Henryka Sienkiewicza jest również, podobnie jak biuletyn powodem do dumy. Zachęcamy do jej odwiedzania.

     Kolejnym zadaniem, które postawiliśmy przed sobą w tej kadencji to zabiegi o powiększenie naszego grona. Od wielu lat liczba członków Stowarzyszenia była zbliżona do 450 osób. Dużo to czy mało? Trudno ocenić. Mieliśmy plany, aby spróbować liczbę tę zwiększyć. Były listy, apele, personalne spotkania i rozmowy ... Wszystko to sprawiło, że nadal jest na mniej więcej tyle samo. Pozyskaliśmy mniej więcej tyle nowych osób, ile z różnych przyczyn opuściło nasze grono.

     Niektórzy twierdzą (i pewnie mają racje), że najlepszym miernikiem liczebności organizacji jest ilość osób płacących składki. W końcu to one stanowią podstawowe źródło finansowania większości przedsięwzięć Stowarzyszenia. W ciągi minionych trzech lat kilka razy wraz z wysyłką biuletynów ponawialiśmy apel o uzupełnienie składek członkowskich. Rezultat jest pośredni. O ile na oficjalnej liście do wysyłki naszego pisma mamy 435 osób, to regularne składki płaci około 350 osób. Nasz skarbnik Rysiek Helemejko nie raz łajał nas za to, że powinniśmy zweryfikować listę adresatów biuletynu, ale jak na razie wciąż monitujemy i próbujemy zmobilizować różnych zapominalskich, lub zajętych swoimi ważnymi sprawami do zasilenia kasy Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe, które za moment przedstawi skarbnik potwierdzi, że rezerwę naszej cierpliwości pokrywa na razie rezerwa finansowa – nie dokładamy do „interesu”.

     Kolejnym tematem za naszego planu było wspieranie inicjatyw zakładania Kół Terenowych Stowarzyszenia. Temat jednak nie rozwinął się na tyle, aby się skrystalizować. Rozmowy z zainteresowanymi potwierdziły, że cykliczne, coroczne spotkania rocznikowe są odpowiednim sposobem podtrzymywania więzi osób rozrzuconych po kraju, i że koła terenowe były by tworem formalnym, jedynie na papierze.

     Jedną z inicjatyw, której się podjęliśmy, była próba utworzenia grup aktywności sportowo-rekreacyjnej. Zaczęło się od próby zorganizowania tygodniowego turnusu w ośrodku AWF w Olejnicy. Prawdopodobnie jednak koszty okazały się zbyt duże i aktywne wczasy dla seniorów nie doszły do skutku. Była próba zorganizowania sekcji siatkarskiej, która miała trenować na nowo powstały obiekcie na Polach Marsowych (były zapowiedzi o możliwości nieodpłatnych treningów na tym obiekcie). Niestety władze uczelni formalną nieodpłatność zamieniły na obowiązkowe „cegiełki”. Sekcja nie powstała. Forma aktywności, którą dzięki uprzejmości kierownika obiektu możemy uprawiać to pływanie na uczelnianym basenie. Legitymacja Stowarzyszenia uprawnia do wejścia na pływalnię w określonych godzinach ze znaczącą zniżką. I wreszcie małą tradycja stały się żeglarskie Rejsy Absolwenta organizowane każdego roku po ciepłych morzach południowych.

     Na początku kadencji zarządu rozmawialiśmy kilkakrotnie na temat powstania przy naszej Uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wówczas osoby reprezentujące władze Uczelni twierdziły, że jest to za duża inicjatywa i że zainteresowani mogą uczęszczać na takie zajęcia przy Uniwersytecie Wrocławskim. Na szczęście ktoś jednak podchwycił pomysł i rok później z pompą otwarto pierwszy semestr tegoż Uniwersytetu. Mamy satysfakcję, że w pewnym sensie byliśmy nieoficjalnymi inicjatorami tego projektu.

     Ponieważ praca społeczna jest w dzisiejszych czasach coraz mniej doceniana postanowiliśmy honorować w sposób szczególny osoby wspierające działalność Stowarzyszenia. I nie chodziło tu jedynie o sponsorów finansowych, którym z tego miejsca po raz kolejny dziękujemy. Z wniesionej prze wiceprezesa Władysława Kopysia inicjatywy, podjęto uchwałę o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, zobowiązując Zarząd Stowarzyszenia do opracowania regulaminu przyznawania tego wyróżnienia. Inicjatywa się przyjęła i pierwsi zasłużenie zostali nagrodzeni w czasie spotkań Stowarzyszenia.

     Specjalne podziękowania należą się w tym miejscu osobie, z której gościnności od lat korzystamy i dzięki której również dziś mamy się gdzie spotkać – panu Józefowi Dziąsko.

     Wspominając przyjemne chwile tej kadencji nie sposób nie wspomnieć o naszych cyklicznych spotkaniach! Mamy nadzieję, że Pikniki pod Kasztanami, spotkania tematyczne, opłatkowe, kolędowanie w Dworze Polskim będą się odbywać tak długo, jak długo Istnieć będzie nasze Stowarzyszenie, a Władek Kopyś nadal będzie znajdował przyjemność w fundowaniu członkom Stowarzyszenia wspaniałego cateringu (że wspomnę chociażby tegorocznego piknikowego prosiaka).

     W imieniu własnym dziękuję serdecznie za współpracę wszystkim członkom zarządu i mam nadzieję, że nadal będę mógł służyć pomocą w pracy Stowarzyszenia. A pozostały absolwentom dziękuję za wspomnienia, spotkania, materiały do biuletynu, uwagi dotyczące pracy i pamięć o sobie nawzajem. Może dzięki nam absolwentom obecne władze uczelni przypomną sobie, że to właśnie ludzie-wuefiacy tworzyli i tworzą Słoneczną Uczelnię i to ludzie są najważniejsi.

     Pierwsze miejsce w rankingach jest cenne, ale czy warte takich długów liczonych w milionach, całej rzeszy zwolnionych, doświadczonych pracowników, okrojenia do granic możliwości programów zajęć, zwiększenia liczebności grup studenckich na jednego prowadzącego. Nowe wydziały, kierunki, obiekty ... Gdzie w tym wszystkim podział się człowiek - student, pracownik, absolwent...?
 
linia
 
Ósma kadencja - 2012-2015
 
PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 20 LISTOPADA 2012 R.

     Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego,
2. wybór sekretarza zebrania,
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania,
4. zatwierdzenie regulaminu zebrania,
5. wybór komisji uchwał i wniosków,
6. wybór komisji wyborczej oraz mandatowo – skrutacyjnej,
7. sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu 7 kadencji,
8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
9. dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej,
10. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
11. propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia,
12. wybory władz Stowarzyszenia:
     - prezesa elekta
     - członków zarządu
     - komisji rewizyjnej
     - sądu koleżeńskiego
13. przerwa,
14. ogłoszenie wyników wyborów,
15. wolne wnioski,
16. przyjęcie uchwał i wniosków,
17. wystąpienie nowego Prezesa,
18. zakończenie zebrania.
  Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Najsarek i zaproponował na przewodniczącego zebrania Halinę Jezierską, która została wybrana jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania wybrano kol. Reginę Warężak.
     Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek zebrania oraz przypomniała, że zarówno porządek zebrania, jak i regulamin wyborów władz Stowarzyszenia, a także proponowani kandydaci do zarządu nowej kadencji zostały wcześniej podane do wiadomości w Biuletynie Nr 56 z listopada br.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja uchwał i wniosków działała w następującym składzie:
1. Elżbieta Jezierska – przewodnicząca
2. Barbara Ratajczyk
3. Ryszard Helemejko
     Komisja wyborcza działała w następującym składzie:
1. Zofia Wojciechowska –przewodnicząca
2. Barbara Górnicz
3. Jan Milewski
     Komisja mandatowo – skrutacyjna działała w następującym składzie:
1. Kazimierz Niemierka – przewodniczący
2. Wiktor Czyżyk
3. Ryszard Łopuszański
     Prezes Zbigniew Najsarek przed złożeniem sprawozdania poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci koleżanki i kolegów z zarządu, którzy odeszli w ostatniej kadencji. Przedstawił w sprawozdaniu realizację planów kadencji oraz podziękował członkom zarządu za trzy lata wspólnej pracy.
     Sprawozdanie finansowe przedstawił zebranym skarbnik Ryszard Helemejko.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniem dominował temat pozyskiwania nowych członków, młodszych absolwentów naszej uczelni. Zabierający głos podkreślali, jak ważnym łącznikiem z członkami jest w biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie oraz jego wersja internetowa, której wartość szczególnie sobie cenią absolwenci mieszkający poza krajem.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi VII kadencji.
     Przewodnicząca wyjaśniła, dlaczego w porządku zebrania znalazła się propozycja zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zebrani dyskutowali jedynie nad czasem trwania kadencji. Nie sformułowano jednak konkretnych wniosków dotyczących zmian.

     Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 31 członków Stowarzyszenia.
     Komisja wyborcza przedstawiła Zebraniu kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez komisję. wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz w następującym składzie:
 
     - Ryszard Jezierski - prezes,
     - Zbigniew Najsarek - wiceprezes,
     - Władysław Kopyś - wiceprezes,
Członkowie Zarządu:
     - Halina Jezierska - sekretarz,
     - Ryszard Helemejko - skarbnik,
     - Henryk Sienkiewicz - skład biuletynu, strona internetowa,
     - Regina Warężak - ewidencja członków stowarzyszenia.
     - Lidia Kamecka – Paszek,
     - Jerzy Śliwa,

Komisja Rewizyjna:
     - Jerzy Biernacki - przewodniczący,
     - Halina Guła – Kubiszewska,
     - Barbara Ratajczyk,
     - Dominika Rucińska,
     - Adam Sudoł.

Sąd Koleżeński:
     - Maria Grabowska - przewodnicząca ,
     - Elżbieta Piesiewicz,
     - Mirosław Śliwiński.
 
     Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi VIII kadencji, Ryszardowi Jezierskiemu, który podziękował za wybór i zapewnił, że wraz z zarządem dołoży starań, aby nadal kontynuować sprawne działanie naszej wspólnej organizacji.
 
     W związku z nagłą śmiercią Prezesa Ryszarda Jezierskiego, Zarząd działając zgodnie z § 32 Statutu Stowarzyszenia, jednogłośnie wyznaczył Władysława Kopysia na sprawującego funkcję prezesa.
     W związku ze śmiercią Prezesa Ryszarda Jezierskiego oraz Jerzego Śliwy Zarząd dokooptował do swojego składu Henryka Nawarę i Jadwigę Świętochowską.
 
     Skład Zarządu po zmianach:
 
     - Władysław Kopyś - prezes,
     - Zbigniew Najsarek - wiceprezes,
     - Halina Jezierska - sekretarz,
     - Ryszard Helemejko - skarbnik,
     - Henryk Sienkiewicz - skład biuletynu, strona internetowa,
     - Regina Warężak - ewidencja członków stowarzyszenia,
     - Lidia Kamecka – Paszek,
     - Henryk Nawara,
     - Jadwiga Świętochowska.
 
linia