FINANSE
 
Politykę finansową Stowarzyszenia zapoczątkowała tak zwana „zrzutka” obecnych na pierwszym Walnym Zebraniu, co pozwoliło na pokrycie początkowych kosztów organizacyjnych. Także uczelnia wspomogła nas finansowo pokrywając koszty druku deklaracji, legitymacji członkowskich, opłat pocztowych itp.
 
linia
 
W miarę krzepnięcia organizacji przybywało środków ze składek członkowskich, co wkrótce doprowadziło do finansowego usamodzielnienia się. Momentem przełomowym w gospodarce finansowej Stowarzyszenia były obchody 50-lecia uczelni w 1996 roku. Stowarzyszenie będąc organizatorem zjazdu absolwentów i między innymi wydawcą okolicznościowego folderu, zamieściło w nim reklamy firm prowadzonych przez naszych absolwentów, co stało się głównym źródłem dodatkowego dochodu. Wzrosły też znacznie wpłaty ze składek członków, których liczba po zjeździe wyraźnie wzrosła. Ogółem udało się uzbierać około 50 tysięcy zł. Po odliczeniu wydatków, 25 tysięcy wpłacono do banku na lokatę długoterminową, co z kolei dzięki korzystnemu oprocentowaniu stało się źródłem dodatkowego zasilania konta. Lokata ta, nadal jest utrzymywana jako swoista „żelazna rezerwa” zabezpieczająca płynność finansową Stowarzyszenia.
Okres pełnienia przez kol. Józefa Łazorczyka funkcji skarbnika, tj. w pierwszej, drugiej i częściowo trzeciej kadencji zbiegł się z reformą walutową i zmianą przepisów finansowych. Dzięki jego zapobiegliwości i pedantycznej rzetelności, sprawy finansowe organizacji przebiegały bez zakłóceń. Początkowe niewielkie przychody, głównie ze składek członkowskich i wydatki ewidencjonowano w zeszycie („książce”) przychodów i rozchodów, który przy kolejnych przeprowadzkach gdzieś zaginął. Pełną dokumentacją finansową dysponujemy od 1995 roku, dzięki czemu nie mieliśmy i nadal nie mamy żadnych problemów z rozliczeniami w urzędzie skarbowym.
Źródła dochodów: - wpływy ze składek członkowskich, oprocentowanie lokaty długotenninowej i rachunku bieżącego, darowizny w ramach honorowego sponsoringu.
Wydatki: - działalność bieżąca: - materiały biurowe, korespondencja, druk i wysyłka Biuletynu Absolwenta, zakup komputera, drukarki i materiałów eksploatacyjnych, zakup dyktafonu (m.in. na potrzeby wywiadów), dopłaty do spotkań w Dworze Polskim, dopłaty do karnetów na basen, opłaty specjalisty z zakresu księgowości (roczne bilanse), pożyczki i zapomogi.
Nad całością polityki finansowej Stowarzyszenia w poszczególnych kadencjach czuwały komisje rewizyjne, które z reguły nie miały zastrzeżeń co do jej prawidłowości, udzielając każdorazowo absolutorium poszczególnym zarządom.
W tym miejscu celowym jest zapoznanie czytelników z realizacją idei „Honorowego sponsoringu” jako wyrazu uznania i wdzięczności dla hojności darczyńców. Od roku 1999 do chwili obecnej w akcji wzięły udział 34 osoby, zasilając konto Stowarzyszenia na ogólną sumę 15.600 zł. W okresie tym wręczono ofiarodawcom Honorowe Dyplomy: 19 złotych, 9 srebrnych i 22 brązowe. Warto podkreślić, że szereg ofiarodawców dokonało wielokrotnych wpłat. Należą do nich kol. kol.: Eugenia i Bogdan Ostapowiczowie - 4 x 500.-, Leszek Dębicki - 2 x 500.-, Jerzy Baranowski - 900.-, Adam Stocki - 4 x 300.-, Józef Kopeć - 5 x 100.-, Roman Proszowski - 4 x 100.-, Cenia Wieszczak 3 x 100,- oraz Edward Hyla, Zbigniew Lipiński, Bogdan From 2 x 200.- złotych.
Do grona darczyńców należy doliczyć także kol. kol.: Władysława Kopysia-ofiarodawcę wyposażenia biurowego siedziby Stowarzyszenia; Józefa Dziąskę - podejmującego z dużym gestem absolwentów AWF w Dworze Polskim, niemal po kosztach własnych; Jerzego Orła - fundatora parotysięcznych pakietów okolicznościowych druków na zjazd 50-cio i 60-lecia, a także Andrzeja Kuchara - ofiarodawcę komputera i biurka pod komputer.
Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za ich szlachetne gesty i zrozumienie potrzeb społecznej organizacji .
Majątek trwały Stowarzyszenia: komplet mebli biurowych i 14 krzeseł; dwa komputery; dwie drukarki; skaner oraz dyktafon.
 
linia
 

Stan obecny i prognozy

Szósta kadencja charakteryzowała się znacznym wzrostem wpływu ze składek członkowskich, wzrosła również ilość sponsorów i darczyńców.
        W okresie VI kadencji, dochód ze składek członkowskich wyniósł 24.752 zł, wpłaty sponsorów - 7.780 zł, odsetki bankowe - 1.872 zł.
        Podkreślić należy, że posiadamy stałą lokatę bankową w wysokości 25.000 zł. Na bieżąco prowadzone były comiesięczne raporty kasowe oraz wyciągi bankowe.
        Na wydatki główne składały się:
- druk i wydawanie Biuletynów Absolwenta,
- znaczki pocztowe, koperty, materiały eksploatacyjne do komputera, materiały biurowe,
- opłaty bankowe, skarbowe oraz pocztowe,
- spotkania okolicznościowe i tematyczne w Dworze Polskim,
- wspieranie zjazdów rocznikowych.
Nad całością polityki finansowej Stowarzyszenia w VI kadencji czuwała Komisja Rewizyjna, która nie miała zastrzeżeń co do jej prawidłowości, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.
        Zarząd Stowarzyszenia, członkom płacącym regularnie składki oraz sponsorom i darczyńcom, składa serdeczne podziękowania za ich szlachetne gesty i zrozumienie potrzeb w minionej kadencji.
 
Z przyczyn naturalnych ubywa członków ze starszych absolwenckich roczników, ale systematycznie, chociaż niezbyt dynamicznie, przybywają nowi. Przypuszczać należy, że podobnie jak po 50-leciu, tak i po 60-leciu znacząco zwiększy się liczba członków, o co władze Stowarzyszenia będą zabiegały.
Okazuje się, że najskuteczniejszą formą pozyskiwania członków jest kolportaż Biuletynu Absolwenta, który cieszy się coraz większym wzięciem. Otrzymujący go absolwenci, po pierwsze zyskują tą drogą wiadomościami o uczelni, a po drugie propagują przynależność do Stowarzyszenia.
Nie bez znaczenia są informacje i sprawozdania publikowane w Biuletynie o zjazdach i spotkaniach rocznikowych, które dopingują mniej aktywne roczniki do odnawiania koleżeńskich spotkań. Wypełnianie deklaracji członkowskich na tych spotkaniach, to kolejna droga do powiększania grona członków Stowarzyszenia.
Z kadencji na kadencję Stowarzyszenie coraz trwałej wpisuje się w ogólny obraz życia uczelni. Za kadencji rektorskich prof. Tadeusza Koszczyca Stowarzyszenie jest znacznie wyraźniej postrzegane i traktowane po partnersku.
Powołane do życia przed 15-laty Stowarzyszenie Absolwentów AWF Wrocław zyskuje coraz większą popularność i rośnie jego znaczenie tak wśród absolwentów, jak i władz uczelni.