STATUT STOWARZYSZENIA
 

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we Wrocławiu

Rozdział I
 
Nazwa, teren, działalność, siedziba i charakter pracy Stowarzyszenia.
 
§ 1
 
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w dalszej części Statutu zwane jako „Stowarzyszenie”.
 
§ 2
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 
§ 3
 
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń zagranicznych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 
§ 4
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 
§ 5
 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo zakładania kół na zasadach określonych w dalszej części Statutu.
 
§ 6
 
Stowarzyszenie używa stempla podłużnego z napisem: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 
§ 7
 
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 
Rozdział II
 
Cel i środki działania Stowarzyszenia.
 
§ 8
 
Celem Stowarzyszenia jest:
     a) zachowanie łączności pomiędzy Uczelnią a jej absolwentami dla dalszego rozwoju Uczelni i jej wspomagania,
     b) utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami,
     c) stworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości dokształcania się,
     d) organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
     e) propagowanie wśród absolwentów działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,
     f) kultywowanie tradycji uczelnianych,
     g) współuczestnictwo absolwentów w planowaniu i programowaniu dydaktyki na wszelkich rodzajach studiów prowadzonych przez Uczelnię,
     h) dążenie do zapewnienia absolwentom ochrony prawnej wykonywanego zawodu.
 
§ 9
 
Stowarzyszenie realizuje określone w § 8 cele przez:
     a) organizowanie co 3 lata Walnych Zebrań,
     b) współdziałanie z władzami Uczelni w planowaniu i programowaniu dydaktyki,
     c) współdziałanie z władzami Uczelni w gromadzeniu dokumentów i pamiątek związanych z historią Uczelni,
     d) stworzenie poradnictwa prawnego w zakresie wykonywania zawodów związanych z kierunkami kształcenia Uczelni,
     e) wydawanie materiałów informacyjnych, w tym stałego biuletynu dotyczącego działalności Stowarzyszenia,
     f) podejmowanie akcji na rzecz materialnego wspomagania Uczelni.
 
Rozdział III
 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
 
§ 10
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 
§ 11
 
Członkami zwyczajnymi mogą być wszyscy absolwenci Wrocławskiej Uczelni Wychowania Fizycznego, niezależnie od miejsca pobytu, przynależności państwowej, roku ukończenia, kierunku studiów i uzyskanego stopnia zawodowego bądź naukowego.
 
§ 12
 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 
§ 13
 
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklarowała wpłacenie określonych sum na cele Stowarzyszenia. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym.
 
§ 14
 
Członków honorowych wybiera kwalifikowaną większością głosów Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu spośród tych osób, które położyły zasługi dla Stowarzyszenia i Uczelni. Prawa i obowiązki członków honorowych są takie same jak członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek. Zarząd może ustalić regulamin przyznawania specjalnych wyróżnień osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Uczelni i przyznawać je w okresie miedzy Walnymi Zebraniami.
 
§ 15
 
Wszyscy członkowie wymienieni w § 10 mają prawo uczestniczyć we wszelkiego rodzaju pracach Stowarzyszenia i zebraniach członków oraz zabierać głos we wszystkich omawianych sprawach.
 
§ 16
 
Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi mają ponadto prawo:
     a) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
     b) brać czynny udział we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia,
     c) korzystać z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd,
     d) proponować Zarządowi kandydatów na członków Stowarzyszenia,
     e) pisemnego przedstawienia Zarządowi propozycji dotyczących porządku dziennego obrad Walnego Zebrania, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem tego zebrania,
     f) w ramach współpracy z Uczelnią korzystać z jej obiektów i urządzeń na zasadach określonych przez władze Uczelni.
 
§ 17
 
Do obowiązków członka należy:
     a) regularne uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez władze Stowarzyszenia,
     b) ścisłe przestrzeganie Statutu, solidarności koleżeńskiej, uchwał Stowarzyszenia oraz sumienne wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
     c) regularne opłacanie członkowskich składek w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
     d) aktywne uczestniczenie w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia oraz honorowe pełnienie w nim różnych funkcji.
 
§ 18
 
Utrata praw członkowskich następuje przez:
     a) utratę zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
     b) skreślenie, na skutek pisemnego zawiadomienia Zarządu o dobrowolnym wystąpieniu, po uregulowaniu zaległych składek członkowskich oraz wszystkich zobowiązań,
     c) skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich po uprzednim pisemnym upomnieniu,
     d) wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia, lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na pozbawienie wolności i utraty praw obywatelskich i honorowych.
 
§ 19
 
Członka, który został skreślony z listy członków Stowarzyszenia na podstawie § 18 b i c - można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.
 
Rozdział IV
 
Władze Stowarzyszenia.
 
§ 20
 
Władzami Stowarzyszenia są:
     a) Walne Zebranie,
     b) Zarząd,
     c) Komisja Rewizyjna,
     d) Sąd Koleżeński.
 
§ 21
 
1. Kadencja władz trwa 3 lata.
2. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków władz.
3. W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Po upływie kadencji w składzie nowego Zarządu powinna pozostać co najmniej 1/3 członków ustępującego Zarządu.
5. Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję tylko przez jedną kadencję, w następnej pozostając w nowym Zarządzie jako Wiceprezes.
 
A. Walne Zebrania Stowarzyszenia.
 
§ 22
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 
§ 23
 
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 
§ 24
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 3 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
     a) z własnej inicjatywy,
     b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej w przypadku pracy Zarządu na niekorzyść Stowarzyszenia,
     c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest sprawa, dla której ono zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane do 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia żądania na piśmie.
 
§ 25
 
Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli weźmie w nim udział w I-szym terminie ½ liczby członków, w II-gim terminie – po upływie 15 minut – jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
 
§ 26
 
Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez pisemne zawiadomienie członków Stowarzyszenia ora ogłoszenie w prasie, przy czym należy podać porządek dzienny obrad. Zawiadomienie członków powinno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 
§ 27
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
     a) wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
     b) zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania oraz uchwalenie porządku zebrania i regulaminu obrad,
     c) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     d) podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     e) wybór władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa, pozostałych członków Zarządu w liczbie 8-12 osób, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz prezesa – elekta na następną kadencję, mającego w aktualnie wybranym Zarządzie pełnić funkcję wiceprezesa,
     f) zatwierdzenie programu działania i planu pracy,
     g) mianowanie i pozbawianie godności członka honorowego,
     h) zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
     i) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu dotyczących skreśleń,
     j) powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw informacyjnych,
     k) decydowanie w sprawach nie ujętych Statutem Stowarzyszenia,
     l) ustalenie wysokości składki członkowskiej,
     m) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
     n) uchwalanie zmian Statutu,
     o) rozwiązywanie Stowarzyszenia.
 
§ 28
 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych w II-gim terminie.
2. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
3. Z Walnego Zebrania musi być sporządzony protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
 
B. Zarząd Stowarzyszenia.
 
§ 29
 
Zarząd składa się z Prezesa i 8-12 członków wybranych na Walnym Zebraniu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera drugiego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 
§ 30
 
1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd pełni swoją funkcję przez okres między kolejnymi Walnym Zebraniami. W miarę rozwoju zadań administracyjnych Stowarzyszenia, Zarząd jest upoważniony do stworzenia biura.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
     a) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych osób,
     b) zwoływanie Walnych Zebrań,
     c) przygotowanie wniosków na Walne Zebrania,
     d) przygotowanie uchwał Walnych Zebrań,
     e) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
     f) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie kół terenowych, zatwierdzanie ich regulaminów i planów pracy oraz preliminarzy budżetowych,
     g) sporządzanie sprawozdań z pracy Zarządu oraz projektów preliminarzy budżetowych,
     h) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
     i) powoływanie Komitetów Redakcyjnych biuletynów informacyjnych,
     j) organizacja konferencji naukowych Stowarzyszenia,
     k) powoływanie Komisji problemowych,
     l) powoływanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdów Absolwentów,
     ł) inicjowanie spotkań absolwentów wybranych roczników,
     m) zawieranie wszelkich umów, a także zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
     n) skreślanie z listy członków,
     o) prowadzenie stałej wymiany materiałów naukowych i dydaktycznych z członkami Stowarzyszenia,
     p) załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności prowadzenie korespondencji, rachunkowości, ewidencji członków.
 
§ 31
 
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga Prezes. Z obrad Zarządu sporządza się protokół. Członek Zarządu, którego sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, może być wyłączony z udziału w obradach.
 
§ 32
 
W wypadku ustąpienia członka Zarządu – Zarząd ma prawo dokooptować zastępcę zgodnie z § 21 pkt. 3, zaś w razie ustąpienia Prezesa władzę sprawuje wyznaczony przez Zarząd Wiceprezes aż do najbliższego Walnego Zebrania.
 
C. Komisja Rewizyjna.
 
§ 33
 
Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków wybranych na Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
§ 34
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia.
 
§ 35
 
Do Komisji Rewizyjnej należy:
     a) wykonywanie co najmniej raz w roku bieżącej kontroli działalności Zarządu zarówno rzeczowej jak i organizacyjnej oraz finansowej pod względem zgodności z przepisami prawa i postanowieniami statutowymi,
     b) zgłaszanie na zebraniach Zarządu uwag dotyczących jego działalności,
     c) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
     d) występowanie na zebrania Zarządu z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach jego członków w razie stwierdzenia naruszenia przez nich postanowień Statutu, bądź też nie wywiązywania się ich ze swoich obowiązków.
 
§ 36
 
Komisja Rewizyjna odbywa swoje zebranie raz na pół roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 
§ 37
 
Komisja Rewizyjna ma prawo:
     a) w razie potrzeby wystąpić do Zarządu o zwołanie zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie Zarządu winno się odbywać w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia wniosku z proponowanym przez Komisję porządkiem obrad,
     b) zwoływać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
     c) składać wnioski do Sądu Koleżeńskiego.
 
D. Sąd Koleżeński.
 
§ 38
 
Sąd Koleżeński jest niezależnym organem powołanym do rozstrzygania wszelkich spraw i zatargów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również do rozpatrywania wszelkich zatargów natury etycznej dotyczących członków.
 
§ 39
 
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 
§ 40
 
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 41
 
Sankcje karne są następujące:
     a) upomnienie,
     b) ostrzeżenie,
     c) nagana,
     d) wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia.
 
Rozdział V
 
Koła terenowe.
 
§ 42
 
Koło Stowarzyszenia jest komórką organizacyjną powołaną do bezpośredniej realizacji jego celów i zadań.
 
§ 43
 
1. Koła są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Koła określa również teren działania i siedzibę Koła.
3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 
§ 44
 
1. Członkowie Koła wybierają ze swego grona Zarząd Koła w składzie 3-5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Odpowiednio stosuje się postanowienia § 32 i § 33 Statutu.
 
§ 45
 
Szczegółową organizację i zakres działania Kół określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 
Rozdział VI
 
Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia.
 
§ 46
 
Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych, przyjmować i przekazywać darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania oraz tworzyć fundacje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 47
 
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
     a) nieruchomości,
     b) ruchomości,
     c) fundusze.
 
§ 48
 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
     a) wpisowe i składki członkowskie,
     b) dotacje,
     c) darowizny,
     d) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 
§ 49
 
Gospodarka majątkowa i finansowa należy do kompetencji Zarządu, z tym że musi mieścić się ona w ramach budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie. Uszczuplenie majątku wymaga zgody władzy rejestracyjnej.
 
§ 50
 
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.
 
§ 51
 
1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują dwie osoby – Prezes lub jeden z upoważnionych wiceprezesów oraz skarbnik.
2. Wszelkie pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisują odpowiednio Prezes (Wiceprezes) oraz Sekretarz.
 
Rozdział VII
 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
 
§ 52
 
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków, podjętej dwukrotnie większością 2/3 głosów, w okresie między I-szym a II-gim terminem Zebrania nie krótszym niż 2 miesiące, a nie dłuższym niż 3 miesiące.
 
§ 53
 
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje decyzje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
 
§ 54
 
Uchwała Walnego Zebrania dotycząca przeznaczenia majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.