WŁADZE STOWARZYSZENIA
 

Dziewiąta kadencja - 2015-2018

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 24 LISTOPADA 2015 R.
 
     Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu VIII kadencji.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Stowarzyszenia.
13. Wybory władz Stowarzyszenia:
     - prezesa elekta
     - członków zarządu
     - komisji rewizyjnej
     - sądu koleżeńskiego
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Uchwały i wolne wnioski.
16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
17. Wystąpienie Prezesa.
18. Zakończenie zebrania.
  Zebranych powitał pełniący obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Władysław Kopyś i zaproponował na przewodniczącego zebrania Halinę Jezierską, która została wybrana jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania wybrano kol. Reginę Warężak.
     Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek zebrania oraz przypomniała, że zarówno porządek zebrania, jak i regulamin wyborów władz Stowarzyszenia zostały wcześniej podane do wiadomości - w Biuletynie Nr 64 z września 2015 roku.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna działała w następującym składzie:
1. Krystyna Hęćka – przewodniczący
2. Teresa Sutyło - sekretarz
3. Halina Idzikowska - członek
     Komisja Wborcza działała w następującym składzie:
1. Jerzy Baranowski – przewodniczący
2. Lidia Paszek - sekretarz
3. Elżbieta Piesiewicz - członek
     Komisja Uchwał i Wniosków działała w następującym składzie:
1. Maria Żychska – przewodniczący
2. Katarzyna Jezierska - sekretarz
3. Bolesław Antonijczuk – członek
     Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 39 członków Stowarzyszenia.
     Prezes Władysław Kopyś przedstawił w sprawozdaniu realizację planów w VIII kadencji oraz podziękował członkom zarządu za trzy lata wspólnej pracy i tym, którzy ze Stowarzyszeniem współpracowali.
     Sprawozdanie finansowe przedstawił zebranym skarbnik Ryszard Helemejko.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniami dominował temat pozyskiwania środków finansowych, otwarcia działalności na młodsze roczniki absolwentów naszej uczelni. Zabierający głos zauważyli, jak ważnym łącznikiem z członkami jest biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie oraz jego wersja internetowa, dzięki której informacje o działalności Stowarzyszenia będą bliższe młodszej generacji absolwentów. Poruszono też sprawę absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AWF Wrocław i formę ich przynależności do Stowarzyszenia.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi VIII kadencji.      Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja wyborcza przedstawiła zebranym kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez Komisję. Wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz na IX kadencję w następującym składzie:
 
     - Władysław Kopyś - prezes,
     - Halina Jezierska - prezes elekt/wiceprezes,
     - Henryk Sienkiewicz - wiceprezes,
     - Jadwiga Świętochowska - sekretarz,
     - Zbigniew Najsarek - skarbnik.

Członkowie Zarządu:
     - Lidia Kamecka – Paszek
     - Ryszard Helemejko
     - Henryk Nawara
     - Andrzej Scheuer
     - Adam Stocki
     - Mirosława Turyńska
     - Regina Warężak

Komisja Rewizyjna:
     - Jerzy Biernacki - przewodniczący,
     - Barbara Ratajczyk,
     - Dominika Rucińska,
     - Mariusz Rumiński,
     - Adam Sudoł.

Sąd Koleżeński:
     - Maria Grabowska - przewodnicząca ,
     - Tadeusz Bober,
     - Elżbieta Piesiewicz,
     - Mirosław Śliwiński,
     - Edmund Trzęsicki.
 
     Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi IX kadencji, Władysławowi Kopysiowi, który podziękował za owocny przebieg obrad i zadeklarował dołożenie starań, aby nadal było realizowane sprawne działanie Stowarzyszenia.