60-CIO LECIE UCZELNI
 
Bogatsi o doświadczenia z organizacji poprzednich jubileuszowych zjazdów, członkowie Zarządu piątej kadencji przystąpili do przygotowań obchodów 60-lecia bardziej profesjonalnie. Tym bardziej, że wszystko jest coraz bardziej sformalizowane, każde działanie, nawet najdrobniejsze, wymaga udokumentowania, pisemnej zgody, zgłoszenia do różnych urzędów, skrupulatnych rozliczeń w urzędzie skarbowym. Do tego dochodzi, czasami wręcz trudna do pojęcia, komercjalizacja. Wszyscy za wszystko żądają opłat i to często bardzo wygórowanych. Na społecznikowskie podejście i szeroki gest coraz trudniej liczyć. Na szczęście można jeszcze liczyć na zapał i chęci do działania dla dobra ogółu dosyć licznego grona wuefiackiej braci.
 
linia
 
Bez większych problemów (w październiku 2005) skompletowany został skład Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów AWF Wrocław z okazji 60-lecia uczelni w składzie: Ryszard Jezierski-przewodniczący, Lucyna Bańska, Zygmunt Bator, Leszek Buczyński, Józef Dziąsko, Ryszard Helemejko, Halina Jezierska, Antoni Kaczyński, Marian Klimkowski, Władysław Kopyś, Maryla Lasota-Zdybał, Ryszard Łopuszański, Zbigniew Najsarek, Krzysztof Słonina, Andrzej Staniszewski, Aneta Stosik, Jerzy Śliwa, Kazimierz Tarkowski.
Powołano 9 zespołów: koordynacyjny, łączności z absolwentami, finansów, informacji, zakwaterowania, upominków, wydawniczy, organizacji balu w Hali Ludowej, imprez towarzyszących. Nakreślono i przyjęto do realizacji plan pracy komitetu i konsekwentnie go realizowano. Idąc z postępem i duchem czasu założono stronę internetową z podaniem informacji o jubileuszu 60-lecia i zjeździe absolwentów oraz z kartą zgłoszeń. Odzew płynący od absolwentów z kraju i z zagranicy w pełni potwierdził potrzebę istnienia tej tak praktycznej, szybkiej i bezpośredniej formy wzajemnej łączności./td>
Bardzo dobrze układała się współpraca z Uczelnianym Komitetem Organizacyjnym 60-lecia, na czele którego stanął prorektor prof. Juliusz Migasiewicz. W trakcie roboczych spotkań m.in. z dr Kazimierzem Kurzawskim, dr Ryszardem Bartoszewiczem, dr Zdzisławem Paligą, Januszem Musiołem sprawnie uzgadniano i wprowadzano w czyn wszystkie niezbędne działania.
Podobnie układała się współpraca z Centrum Historii Uczelni i Senacką Komisją Historii, na czele której stoi prof. Zbigniew Naglak. Zawsze można liczyć na pomoc wielce kompetentnej Pani Elżbiety Radziwon pracownicy -„kustosza” - Centrum.
Władze Uczelni od samego początku stanowiły mocną podporę dla Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów. Uczelnia podpisała umowę z dyrekcją Hali Ludowej i wpłaciła zaliczkę, przyjęła na siebie wszelkie sprawy związane z drukiem „Księgi wspomnień”, przyjmując na siebie rolę gwaranta wypłacalności organizatora zjazdu, który dopiero gromadził finanse od zgłaszających się uczestników
W programie jubileuszowych obchodów znalazły się także: konferencje naukowe, okolicznościowe wystawy, spotkania absolwentów z pracownikami uczelni, zwiedzanie uczelni - w tym interesujących zbiorów Centrum Historii Uczelni, imprezy sportowe, spontanicznie organizowane spotkania poszczególnych roczników. Tradycyjnie już zamówiona została msza św. w Katedrze na Ostrowie Tumskim oraz złożenie wiązanek na grobach niezapomnianych wykładowców.
 
linia
 
ALMANACH - Biuletyn specjalny z okazji 60-lecia Uczelni
 
Wybierz
strzałka 1. Powstanie Centrum Historii Uczelni
strzałka 2. Od SWF i WSWF do AWF
strzałka 3. Kalendarium
strzałka 4. Kadry
strzałka 5. Obiekty dydaktyczne i sportowe
strzałka 6. AWF we Wrocławiu dzisiaj
 
linia
 

Powstanie Centrum Historii Uczelni

Decyzją Senatu AWF we Wrocławiu z dnia 25.10.2002 r. powołane zostało Centrum Historii Uczelni oraz Senacka Komisja Historii AWF we Wrocławiu.
Głównym inicjatorem i organizatorem Centrum był prof. Bogdan Czabański, którego marzeniem było utworzenie, wzorem innych, szczególnie zagranicznych uczelni Muzeum Akademii Wychowania Fizycznego. Pierwszym krokiem ku temu ma być Centrum Historii.
Centrum zajmuje się m.in. gromadzeniem i zabezpieczaniem dokumentacji źródłowej, dokumentów, fotografii i eksponatów o wartości historycznej oraz wszelkich materiałów związanych z powstaniem, rozwojem i działalnością Uczelni. Centrum dokumentuje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe, a także przechowuje i zabezpiecza dokumenty związane z wybitnymi postaciami naszej Uczelni.
Po śmierci (11.07.2003 r.) prof. Bogdana Czabańskiego przewodniczącym Senackiej Komisji Historii został dr Ryszard Jezierski, a od października 2005 r. funkcje tę pełni prof. Zbigniew Naglak.
 
linia
 

Od SWF i WSWF do AWF

Przedstawiając w chronologicznym układzie ważniejsze etapy rozwoju i rozbudowy Uczelni, pragniemy czytelnikom uświadomić, jak na przestrzeni 60-lecia rozkwitła Nasza Słoneczna Uczelnia - od skromnego Studium WF, przez samodzielną WSWF do liczącej się na mapie szkół akademickich Wrocławia i kraju AWF!
Koleżanki i Koledzy, kto z Was zechce zgłębić dzieje Słonecznej Uczelni niech sięgnie do przygotowywanej do druku „ Księgi historii 60-lecia AWF Wroclaw”, gdzie znajdzie bogatą faktografię i rzetelną analizę dokonaną przez profesjonalnych historyków. Zachęcamy!
 
linia
 

Kalendarium - znaczące daty w rozwoju Uczelni

 • 29.10.1946 - Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej otwarto wpisy na Studium WF przy Wydziale Lekarskim. Początkowo jako „Roczny kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego” organizowany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego - wizytatora wf-mgr Zbigniewa Skrockiego i wizytatora higieny szkolnej dr Tadeusza Nowakowskiego.
 • 20.10.1947 - Formalna zgoda władz na otwarcie 3-letniego Studium WF, dyrektorem został prof. Andrzej Klisiecki, zastępcą mgr Zbigniew Skrocki.
 • 1949 r. - Pierwsi absolwenci (67 osób) Studium WF we Wrocławiu.
 • 1.01.1950 - Akademia Medyczna - „usamodzielniony” Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, wraz ze Studium WF.
 • 5.07.1950 - WSWF przemianowanie Studium WF na WSWF - we Wrocławiu, w Krakowie i w Poznaniu; przejście tych uczelni (wraz z AWF w W-wie) pod jurysdykcję GKKF.
 • 1954/55 - Rozpoczęcie 4-letnich studiów magisterskich w miejsce studiów 3-letnich (zawodowych).
 • 1967/68 - Uruchomienie studiów zaocznych.
 • 1968 r. - Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia dr nauk kf.
 • 1972 r. - Powołanie Oddziału Zamiejscowego AWF w Jeleniej Górze (do 1992 r.).
 • 1972 r. - Akademia Wychowania Fizycznego - przemianowanie z WSWF.
 • 1975/76 - Powstanie Wydziału Turystyki i Rekreacji (do 1981 r.).
 • 1990 r. - Uzyskanie uprawnień nadawania stopnia dr habilitowanego.
 • 1991 r. - Powołanie Oddziału Zamiejscowego AWF w Lubinie (do 1998 r.).
 • 1993 r. - Powołanie Studium Doktoranckiego.
 • 1993 r. - Przejście na system 5-letnich studiów z możliwością uzyskiwania po trzech latach licencjatu.
 • 1998 r. - Powstanie Wydziału Rehabilitacji Ruchowej - od 2003 Fizjoterapii.
 • 2003 r. - Powołanie Centrum Historii AWF Wrocław.
 •  
  linia
   

  Kadry

  Prezentując (z konieczności skrócony) indeks nazwisk, pragniemy przywołać postacie tych, którzy znacząco przyczynili się do powstania, rozwoju i rozkwitu naszej Alma Mater. Jesteśmy świadomi, że każdy kto był i jest związany z Uczelnią dołożył jakąś cząstkę do Jej rozwoju, ale nie sposób w tym skromnym opracowaniu wymienić wszystkich zasługujących na wyszczególnienie.
  W wydanej z okazji 60-lecia „Księdze profesorów” znaleźć można pełny zbiór profesorów i docentów, ze zwięzłymi notkami biograficznymi dokumentującymi Ich dorobek, osiągnięcia i zasługi dla Uczelni.
 • Prof. Andrzej Klisiecki - współzałożyciel Uczelni, Jej pierwszy dyrektor i rektor, wykładowca fizjologii i teorii wychowania fizycznego.
 • Prof. Zbigniew Skrocki - inicjator utworzenia Uczelni i niespożyty organizator, dziekan, pierwszy prof. kultury fizycznej.
 • Prof. Tadeusz Nowakowski - współinicjator utworzenia Uczelni, wykładowca higieny szkolnej.
 • Prof. Kazimierz Czyżewski - współtwórca Uczelni, współpracownik prof. Klisieckiego, twórca Katedry Kontroli Lekarskiej, inspirator powstania w naszej uczelni fizjoterapii.
 • Prof. Marian Weinert - „kodyfikator” prawnego systemu funkcjonowania Uczelni, dziekan, prorektor, wykładowca historii kf, twórca zakładu gimnastyki, „ojciec” wrocławskiej gimnastyki sportowej.
 • Prof. Jan Konopnicki - inspirator rozwoju naukowego kadry, rektor, wykładowca pedagogiki.
 • Prof. Tadeusz Marciniak - zasłużony dla wprowadzenia Uczelni do grona szkół akademickich (doktoraty), rektor, wykładowca anatomii.
 • Prof. Czesław Niżankowski - kontynuator dzieła prof. T. Marciniaka, dziekan, rektor, wykładowca anatomii.
 • Prof. Aleksander Barański - pierwszy rektor wuefiak; położył duże zasługi w modernizacji systemu i programu studiów; w 1972 r. przejął od warszawskiej AWF ośrodek sportów zimowych w Zieleńcu; wrocławski pionier badań nad uzdolnieniami ruchowymi.
 • Prof. Zdzisław Zagrobelny - zasłużony dla rozwoju fizjoterapii w naszej uczelni do rangi samodzielnego wydziału; twórca uczelnianej i krajowej krioterapii, rektor przez 4 kadencje), „budowniczy” nowych obiektów Uczelni na Stadionie Olimpijskim.
 • Prof. Franciszek Wandokanty - wzór nauczyciela akademickiego i niezrównany wykładowca biochemii.
 • Doc. dr Zofia Dowgird - pierwsza z pionierskiej kadry instruktorów - metodyków: gry sportowe narciarstwo, obozownictwo, rajdy letnie i zimowe; niezrównana organizatorka i kierowniczka obozów; współtwórczyni ośrodka w Olejnicy; inicjatorka powstania kierunku, a następnie Wydziału Turystyki i Rekreacji.
 • Mgr Tatiana Pietrow - pionierka i twórczyni zakładu ćwiczeń muzyczno--ruchowych i tańców; twórczyni zespołu tanecznego, który pod Jej kierownictwem a później Jej wychowanki dr Marii Trzeciak-Grabowskiej rozsławiał imię Uczelni w kraju i zagranicą.
 • Prof. Antoni Szymański - organizator zakładu zespołowych gier sportowych, „ojciec” wrocławskiej i dolnośląskiej piłki ręcznej, pionier szkolenia narciarskiego w Uczelni; prodziekan.
 • Dr Bogdan Berezecki - pionier kadry instruktorów-metodyków: gimnastyka, sporty walki, pływanie i koronna dyscyplina: lekka atletyka; kontynuator w tej dziedzinie dzieła rozpoczętego przez Genowefę Cejzik-Zimochowaj organizator Zakładu Lekkiej Atletyki
 • Doc. dr Adam Haleczko - wieloletni kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki oraz Katedry Rozwoju Motorycznego Człowieka; wniósł duży wkład w rozwój badań naukowych w zakładach kierunkowych („praktycznych”); współorganizator studiów zaocznych oraz ich zamiejscowych oddziałów; prodziekan ds studiów zaocznych; współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów AWF.
 • Doc. dr Bronisław Haczkiewicz - organizator i wieloletni kierownik zakładu sportów zimowych, pionier nowoczesnych metod nauczania narciarstwa; ceniony konsultant Polskiego Związku Narciarskiego.
 • Prof. Bogdan Czabański - innowator zmian systemu kształcenia w AWF; animator studenckiego ruchu naukowego w Uczelni; inicjator powołania Centrum Historii AWF we Wrocławiu; organizator i wieloletni kierownik Zakładu Pływania, kierownik katedry, dziekan, prorektor.
 • Prof. Tadeusz Bober - pionier biomechaniki na naszej Uczelni; uznany w świecie autorytet naukowy w tej dziedzinie, kierownik katedry, rektor; inicjator powołania Stowarzyszenia Absolwentów AWF.
 • Prof. Zbigniew Naglak - pionier teorii sportu na naszej Uczelni; kierownik zakładu, katedry, prorektor; inspirator nowatorskich kierunków badań w grach sportowych.
 • Prof. Ewaryst Jaskólski - pionier nowej i niezwykle obecnie popularnej dyscypliny sportu - judo na naszej Uczelni, twórca zakładu sportów walki, kierownik zakładu, katedry, prorektor.
 • Prof. Tadeusz Koszczyc - obecny rektor (druga kadencja) godny kontynuator dzieła rozbudowy Uczelni na Stadionie Olimpijskim, dziekan (dwie kadencje) kierownik Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego.
 •  
  linia
   

  Obiekty dydaktyczne i sportowe

 • 1945 - lipiec - Władze Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej przejmują z rąk Komendanta Armii Radzieckiej obiekty w tym m.in. budynki „Hochinstitut für Leibesübungen” przy ul. Witelona 25 (Wardeinstrasse 25).
 • Budynek przy ul. Witelona 25
  Willa przy ul. Banacha 11  
 • 1954 r. - Przejęcie willi przy ul. Banacha 11 na siedzibę rektoratu, dziekanatu i administracji Uczelni, oraz willi przy ul. Witelona 10 - dla zakładów dydaktycznych.
 • 1956 r. - Przejęcie „Zameczku” przy ul. Rzeźbiarskiej - dla studium wojskowego, zakładów: gimnastyki i biologii, później także dla zakładów medycyny wf i rehabilitacji, a także stołówki WSWF.
 • "Zameczek" przy ul. Rzeźbiarskiej
  Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy  
 • 1964 r. - Powstanie Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Olejnicy.
 • 1972 r. - Przejęcie od warszawskiej AWF Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego w Zieleńcu (do 2002 r.).
 • Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Zieleńcu
  Stadion Olimpijski  
 • 1975 r. - Przejęcie na własność terenów Stadionu Olimpijskiego.
 • 1976 r. - Oddanie do użytku domu studenckiego „Spartakus” na Stadionie Olimpijskim; Na przełomie lat 1940/50-tych „akademik” mieścił się: początkowo na ul. Wittiga, następnie na ul. Kotsisa, a od 1956 r. na IV i VI p. PDT przy ul. Podwale.
 • DS "Spartakus"
 • 1982 r. - Hala sportowa przy ul. Parkowej (obok II LO), w 2003 r.odsprzedana Miastu dla MOS.
 • 1985 r. - Nowy pawilon Biblioteki Gł. na Stadionie Olimpijskim. Do tego czasu biblioteka początkowo mieściła się przy Witelona, a od połowy lat 60-tych w pawilonie „namysłowskim” przy ul. Banacha.
 • 1991 r. - Budynek (pawilon) P-l na St. Olimpijskim - aula na 260 miejsc, wraz z pomieszczeniami dla zakładów nauk humanistycznych.
 • 1996 r. - Obiekty (pawilony) dydaktyczne P-2 i P-3 dla zakładów biomedycznych.
 • 2000 r. - Hala sportowa - wielofunkcyjna; gry sportowe, judo, szermierka, ćwiczenia siłowe - z pomieszczeniami dydaktycznymi i siedzibą AZS-AWF.
 • 2002 r. - Kryta pływalnia z pomieszczeniami dydaktycznymi i pokojami dla kadry.
 • 2002 r. - Hala tenisowa z trzema kortami i dwoma boiskami do squash'a.
 • 2006 r.- Hala widowiskowo-sportowa dla sportów walki.
 • 2006/08 r. - Kompleks budynków dla Wydziału Fizjoterapii (w budowie).
 •  
  linia
   

  AWF we Wrocławiu dzisiaj

  AWF obecnie jest uczelnią dwu wydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Wydziałem Fizjoterapii (dawniej Rehabilitacji Ruchowej), kształcącą w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich.
  Na poszczególnych kierunkach obu wydziałów ogółem kształci się 4660 słuchaczy.
  Na Wydziale Wychowania Fizycznego istnieją następujące kierunki:
  - wychowanie fizyczne ze specjalnościami: szkolne wychowanie fizyczne, trenersko-instruktorska, wychowanie fizyczne specjalne, menedżer sportu, promocja zdrowia, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  - turystyka i rekreacja ze specjalnościami: turystyka aktywna, rekreacja ruchowa,
  - sport (w toku zatwierdzania w ministerstwie) - kształcący trenerów sportu wyczynowego.
  Dostosowując nasze kształcenia do norm ogólnoeuropejskich wdrażamy system studiów dwustopniowych; 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Do tej pory istniała fakultatywna możliwość uzyskania licencjatu po trzecim roku studiów.
  Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra, a także instruktora i trenera w wielu dyscyplinach sportowych. Posiada także uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.
  Od przejęcia w 1975 r. Stadionu Olimpijskiego uczelnia sukcesywnie rozbudowuje się na tym przepięknym i bardzo funkcjonalnym terenie i już wkrótce (jak widać z prezentowanego wyżej wykazu) koncentruje się tu gros obiektów dydaktycznych i sportowych. W 2006 roku odsprzedaliśmy władzom Wrocławia stadion piłkarski wraz ze strzelnicą i terenem aż do kanałów Odry, pozbywając się kłopotów z zarządzaniem obiektem, eksploatowanym głównie przez żużlowców, a ostatnio także piłkarzy „Śląska”.
  Sprzedana już jest willa przy ul. Banacha 11, a rektorat i dziekanat - do czasu wybudowania odpowiednich obiektów - przenoszą się do DS „Spartakus” na Stadionie Olimpijskim. Po ukończeniu gmachu dla fizjoterapii „pod młotek” pójdzie również „Zameczek” przy ul. Rzeźbiarskiej. We władaniu uczelni pozostanie uczelniany kampus na Stadionie Olimpijskim i „stary matecznik” przy Witelona, gdzie w myśl założeń mieścić się będzie Centrum Podyplomowego Kształcenia i Doskonalenia Kadr.
  Uczelnia posiada (od 1964 r.) Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w urokliwej Olejnicy, który jest na bieżąco modernizowany i rozbudowywany.
   
  linia
   
  Po 60-ciu latach spełnia się wizja założycieli „Słonecznej Uczelni”, jej rozwoju od skromnego Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej do samodzielnej i liczącej się - nie tylko na terenie Wrocławia - uczelni o pełnym statusie akademickim.