O NAS1. POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Absolwentów AWF we Wrocławiu powstało w 1991 r. Pomysłodawcą i inicjatorem był ówczesny rektor prof. Tadeusz Bober, któremu przyświecały wzory zachodnich, a zwłaszcza amerykańskich uczelni, z którymi profesor miał w tym czasie ścisłe kontakty. W grudniu 1990 r. JM Rektor powołał 18-to osobowy Komitet Założycielski z dr Adamem Haleczko na czele. Funkcję pełnomocnika rektora ds Stowarzyszenia powierzył dr Antoniemu Kaczyńskiemu.

W dniu 12 stycznia 1991 r. odbyło się, z udziałem 180 osób, pierwsze Walne Zebranie, na którym wybrano władze Stowarzyszenia w składzie: Prezes Franciszek Muszyński, wiceprezes Edward Kędzior, prezes-elekt Ryszard Jezierski sekretarz Barbara Stokowska-Kosa, skarbnik Józef Łazorczyk.
      Komisja Rewizyjna: Zbigniew Chajan, Lesław Kotylak, Ryszard Piesiewicz, Bodo Urban.
      Sąd Koleżeński: Zygmunt Bator, Józef Borkowski, Adam Dutkiewicz, Barbara Pilecka-Górnicz, Stanisław Rutkowski.
      Członkowie zarządu: Teresa Borkowska, Anna Czyżyk, Mieczysław Drozd, Antoni Kaczyński, Stefan Stachelski, Karmena Stańkowska, Wiesław Tomaszunas.
      Po opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Statutu Stowarzyszenia 24 kwietnia 1991 r. dokonano w Sądzie Wojewódzkim rejestracji Stowarzyszenia, dzięki czemu uzyskano osobowość prawną.


2. STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Rozdział I
 
Nazwa, teren, działalność, siedziba i charakter pracy Stowarzyszenia.
 
§ 1
 
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w dalszej części Statutu zwane jako „Stowarzyszenie”.
 
§ 2
 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 
§ 3
 
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń zagranicznych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 
§ 4
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 
§ 5
 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo zakładania kół na zasadach określonych w dalszej części Statutu.
 
§ 6
 
Stowarzyszenie używa stempla podłużnego z napisem: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 
§ 7
 
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 
Rozdział II
 
Cel i środki działania Stowarzyszenia.
 
§ 8
 
Celem Stowarzyszenia jest:
     a) zachowanie łączności pomiędzy Uczelnią a jej absolwentami dla dalszego rozwoju Uczelni i jej wspomagania,
     b) utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami,
     c) stworzenie członkom Stowarzyszenia możliwości dokształcania się,
     d) organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
     e) propagowanie wśród absolwentów działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,
     f) kultywowanie tradycji uczelnianych,
     g) współuczestnictwo absolwentów w planowaniu i programowaniu dydaktyki na wszelkich rodzajach studiów prowadzonych przez Uczelnię,
     h) dążenie do zapewnienia absolwentom ochrony prawnej wykonywanego zawodu.
 
§ 9
 
Stowarzyszenie realizuje określone w § 8 cele przez:
     a) organizowanie co 3 lata Walnych Zebrań,
     b) współdziałanie z władzami Uczelni w planowaniu i programowaniu dydaktyki,
     c) współdziałanie z władzami Uczelni w gromadzeniu dokumentów i pamiątek związanych z historią Uczelni,
     d) stworzenie poradnictwa prawnego w zakresie wykonywania zawodów związanych z kierunkami kształcenia Uczelni,
     e) wydawanie materiałów informacyjnych, w tym stałego biuletynu dotyczącego działalności Stowarzyszenia,
     f) podejmowanie akcji na rzecz materialnego wspomagania Uczelni.
 
Rozdział III
 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
 
§ 10
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 
§ 11
 
Członkami zwyczajnymi mogą być wszyscy absolwenci Wrocławskiej Uczelni Wychowania Fizycznego, niezależnie od miejsca pobytu, przynależności państwowej, roku ukończenia, kierunku studiów i uzyskanego stopnia zawodowego bądź naukowego.
 
§ 12
 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 
§ 13
 
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklarowała wpłacenie określonych sum na cele Stowarzyszenia. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym.
 
§ 14
 
Członków honorowych wybiera kwalifikowaną większością głosów Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu spośród tych osób, które położyły zasługi dla Stowarzyszenia i Uczelni. Prawa i obowiązki członków honorowych są takie same jak członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek. Zarząd może ustalić regulamin przyznawania specjalnych wyróżnień osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub Uczelni i przyznawać je w okresie miedzy Walnymi Zebraniami.
 
§ 15
 
Wszyscy członkowie wymienieni w § 10 mają prawo uczestniczyć we wszelkiego rodzaju pracach Stowarzyszenia i zebraniach członków oraz zabierać głos we wszystkich omawianych sprawach.
 
§ 16
 
Wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi mają ponadto prawo:
     a) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
     b) brać czynny udział we wszystkich zebraniach i imprezach Stowarzyszenia,
     c) korzystać z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd,
     d) proponować Zarządowi kandydatów na członków Stowarzyszenia,
     e) pisemnego przedstawienia Zarządowi propozycji dotyczących porządku dziennego obrad Walnego Zebrania, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem tego zebrania,
     f) w ramach współpracy z Uczelnią korzystać z jej obiektów i urządzeń na zasadach określonych przez władze Uczelni.
 
§ 17
 
Do obowiązków członka należy:
     a) regularne uczestnictwo w zebraniach zwoływanych przez władze Stowarzyszenia,
     b) ścisłe przestrzeganie Statutu, solidarności koleżeńskiej, uchwał Stowarzyszenia oraz sumienne wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków,
     c) regularne opłacanie członkowskich składek w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
     d) aktywne uczestniczenie w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia oraz honorowe pełnienie w nim różnych funkcji.
 
§ 18
 
Utrata praw członkowskich następuje przez:
     a) utratę zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
     b) skreślenie, na skutek pisemnego zawiadomienia Zarządu o dobrowolnym wystąpieniu, po uregulowaniu zaległych składek członkowskich oraz wszystkich zobowiązań,
     c) skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich po uprzednim pisemnym upomnieniu,
     d) wykluczenie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia, lub skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na pozbawienie wolności i utraty praw obywatelskich i honorowych.
 
§ 19
 
Członka, który został skreślony z listy członków Stowarzyszenia na podstawie § 18 b i c - można ponownie przyjąć do Stowarzyszenia.
 
Rozdział IV
 
Władze Stowarzyszenia.
 
§ 20
 
Władzami Stowarzyszenia są:
     a) Walne Zebranie,
     b) Zarząd,
     c) Komisja Rewizyjna,
     d) Sąd Koleżeński.
 
§ 21
 
1. Kadencja władz trwa 3 lata.
2. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków władz.
3. W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Po upływie kadencji w składzie nowego Zarządu powinna pozostać co najmniej 1/3 członków ustępującego Zarządu.
5. Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję tylko przez jedną kadencję, w następnej pozostając w nowym Zarządzie jako Wiceprezes.
 
A. Walne Zebrania Stowarzyszenia.
 
§ 22
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 
§ 23
 
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 
§ 24
 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 3 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
     a) z własnej inicjatywy,
     b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej w przypadku pracy Zarządu na niekorzyść Stowarzyszenia,
     c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest sprawa, dla której ono zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane do 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia żądania na piśmie.
 
§ 25
 
Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli weźmie w nim udział w I-szym terminie ½ liczby członków, w II-gim terminie – po upływie 15 minut – jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
 
§ 26
 
Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez pisemne zawiadomienie członków Stowarzyszenia ora ogłoszenie w prasie, przy czym należy podać porządek dzienny obrad. Zawiadomienie członków powinno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 
§ 27
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
     a) wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
     b) zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania oraz uchwalenie porządku zebrania i regulaminu obrad,
     c) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     d) podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
     e) wybór władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa, pozostałych członków Zarządu w liczbie 8-12 osób, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz prezesa – elekta na następną kadencję, mającego w aktualnie wybranym Zarządzie pełnić funkcję wiceprezesa,
     f) zatwierdzenie programu działania i planu pracy,
     g) mianowanie i pozbawianie godności członka honorowego,
     h) zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
     i) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał Zarządu dotyczących skreśleń,
     j) powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw informacyjnych,
     k) decydowanie w sprawach nie ujętych Statutem Stowarzyszenia,
     l) ustalenie wysokości składki członkowskiej,
     m) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
     n) uchwalanie zmian Statutu,
     o) rozwiązywanie Stowarzyszenia.
 
§ 28
 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych w II-gim terminie.
2. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
3. Z Walnego Zebrania musi być sporządzony protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
 
B. Zarząd Stowarzyszenia.
 
§ 29
 
Zarząd składa się z Prezesa i 8-12 członków wybranych na Walnym Zebraniu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera drugiego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 
§ 30
 
1. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd pełni swoją funkcję przez okres między kolejnymi Walnym Zebraniami. W miarę rozwoju zadań administracyjnych Stowarzyszenia, Zarząd jest upoważniony do stworzenia biura.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
     a) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych osób,
     b) zwoływanie Walnych Zebrań,
     c) przygotowanie wniosków na Walne Zebrania,
     d) przygotowanie uchwał Walnych Zebrań,
     e) wykonywanie uchwał Walnych Zebrań,
     f) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie kół terenowych, zatwierdzanie ich regulaminów i planów pracy oraz preliminarzy budżetowych,
     g) sporządzanie sprawozdań z pracy Zarządu oraz projektów preliminarzy budżetowych,
     h) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
     i) powoływanie Komitetów Redakcyjnych biuletynów informacyjnych,
     j) organizacja konferencji naukowych Stowarzyszenia,
     k) powoływanie Komisji problemowych,
     l) powoływanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdów Absolwentów,
     ł) inicjowanie spotkań absolwentów wybranych roczników,
     m) zawieranie wszelkich umów, a także zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
     n) skreślanie z listy członków,
     o) prowadzenie stałej wymiany materiałów naukowych i dydaktycznych z członkami Stowarzyszenia,
     p) załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności prowadzenie korespondencji, rachunkowości, ewidencji członków.
 
§ 31
 
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga Prezes. Z obrad Zarządu sporządza się protokół. Członek Zarządu, którego sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, może być wyłączony z udziału w obradach.
 
§ 32
 
W wypadku ustąpienia członka Zarządu – Zarząd ma prawo dokooptować zastępcę zgodnie z § 21 pkt. 3, zaś w razie ustąpienia Prezesa władzę sprawuje wyznaczony przez Zarząd Wiceprezes aż do najbliższego Walnego Zebrania.
 
C. Komisja Rewizyjna.
 
§ 33
 
Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków wybranych na Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
§ 34
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia.
 
§ 35
 
Do Komisji Rewizyjnej należy:
     a) wykonywanie co najmniej raz w roku bieżącej kontroli działalności Zarządu zarówno rzeczowej jak i organizacyjnej oraz finansowej pod względem zgodności z przepisami prawa i postanowieniami statutowymi,
     b) zgłaszanie na zebraniach Zarządu uwag dotyczących jego działalności,
     c) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
     d) występowanie na zebrania Zarządu z wnioskiem o zawieszenie w czynnościach jego członków w razie stwierdzenia naruszenia przez nich postanowień Statutu, bądź też nie wywiązywania się ich ze swoich obowiązków.
 
§ 36
 
Komisja Rewizyjna odbywa swoje zebranie raz na pół roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w zebraniach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 
§ 37
 
Komisja Rewizyjna ma prawo:
     a) w razie potrzeby wystąpić do Zarządu o zwołanie zebrania Zarządu Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie Zarządu winno się odbywać w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia wniosku z proponowanym przez Komisję porządkiem obrad,
     b) zwoływać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
     c) składać wnioski do Sądu Koleżeńskiego.
 
D. Sąd Koleżeński.
 
§ 38
 
Sąd Koleżeński jest niezależnym organem powołanym do rozstrzygania wszelkich spraw i zatargów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również do rozpatrywania wszelkich zatargów natury etycznej dotyczących członków.
 
§ 39
 
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 
§ 40
 
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 41
 
Sankcje karne są następujące:
     a) upomnienie,
     b) ostrzeżenie,
     c) nagana,
     d) wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia.
 
Rozdział V
 
Koła terenowe.
 
§ 42
 
Koło Stowarzyszenia jest komórką organizacyjną powołaną do bezpośredniej realizacji jego celów i zadań.
 
§ 43
 
1. Koła są powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Koła określa również teren działania i siedzibę Koła.
3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 
§ 44
 
1. Członkowie Koła wybierają ze swego grona Zarząd Koła w składzie 3-5 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Odpowiednio stosuje się postanowienia § 32 i § 33 Statutu.
 
§ 45
 
Szczegółową organizację i zakres działania Kół określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 
Rozdział VI
 
Majątek, fundusze i rachunkowość Stowarzyszenia.
 
§ 46
 
Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać majątek, prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód służyć ma realizacji celów statutowych, przyjmować i przekazywać darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania oraz tworzyć fundacje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 47
 
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
     a) nieruchomości,
     b) ruchomości,
     c) fundusze.
 
§ 48
 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
     a) wpisowe i składki członkowskie,
     b) dotacje,
     c) darowizny,
     d) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 
§ 49
 
Gospodarka majątkowa i finansowa należy do kompetencji Zarządu, z tym że musi mieścić się ona w ramach budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie. Uszczuplenie majątku wymaga zgody władzy rejestracyjnej.
 
§ 50
 
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.
 
§ 51
 
1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują dwie osoby – Prezes lub jeden z upoważnionych wiceprezesów oraz skarbnik.
2. Wszelkie pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisują odpowiednio Prezes (Wiceprezes) oraz Sekretarz.
 
Rozdział VII
 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
 
§ 52
 
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania członków, podjętej dwukrotnie większością 2/3 głosów, w okresie między I-szym a II-gim terminem Zebrania nie krótszym niż 2 miesiące, a nie dłuższym niż 3 miesiące.
 
§ 53
 
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje decyzje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.
 
§ 54
 
Uchwała Walnego Zebrania dotycząca przeznaczenia majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.


3. WŁADZE STOWARZYSZENIA - JEDENASTA KADENCJA - 2022-2025

     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 18 października 2022 r. przyjęło uchwałą zmianę władz na XI kadencję:
     - Tadeusz Rzepa - prezes,
     - Halina Jezierska - wiceprezes,
     - Adam Stocki - elekt/wiceprezes,
     - Jadwiga Świętochowska - sekretarz,
     - Zbigniew Najsarek - skarbnik.
Członkowie Zarządu:
     1. Lidia Kamecka – Paszek
     2. Władysław Kopyś
     3. Henryk Nawara
     4. Henryk Sienkiewicz
     5. Andrzej Scheuer
     6. Regina Warężak
Komisja Rewizyjna:
     1. Mariusz Rumiński- przewodniczący
     2. Jerzy Biernacki
     3. Katarzyna Jezierska
     4. Barbara Ratajczyk
     5. Dominika Rucińska
Sąd Koleżeński:
     1. Maria Grabowska - przewodnicząca
     2. Tadeusz Bober
     3. Elżbieta Piesiewicz
     4. Mirosław Rewinkowski,
     5. Mirosława Turyńska

4. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W POSZCZEGÓLNYCH KADENCJACH.

PIERWSZA KADENCJA - 1991-1994
- Zarząd Stowarzyszenia powołał 6 komisji programowych, na czele których stanęli członkowie Zarządu.
- Uzyskano zgodę JM Rektora na pokrycie przez Uczelnię kosztów druku deklaracji członkowskich, legitymacji oraz porta pocztowego.
- Uchwalono wydawanie periodyku Stowarzyszenia pod nazwą: „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów AWF”. Na czele Kolegium Redakcyjnego stanął vice prezes Edward Kędzior. Koszty związane z wydawaniem i kolportażem Biuletynu, do czasu okrzepnięcia organizacji, zobowiązała się pokrywać Uczelnia.
- Siedziba Stowarzyszenia mieściła się gościnnie w biurach TKKF „Sęp” przy ul. Hallera, gdzie szefował prezes Franciszek Muszyński, który zgodził się także na zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia przez swoją współpracownicę kol. Barbarę Stokowską-Kosę. Dzięki jej staranności i rzetelności sekretariat Stowarzyszenia został fachowo zorganizowany i sprawnie działał.
- Opracowano wzory i wydrukowano deklaracje i legitymacje członkowskie oraz przeprowadzono szeroką akcję propagandowo-rekrutacyjną do Stowarzyszenia.
- Założono konto w banku i tą drogą prowadzono odtąd wszelkie operacje finansowe.
- Dla członków Stowarzyszenia uzyskano: zimą zniżki na wyciągi narciarskie AWF w Zieleńcu, latem możliwość zakwaterowania w ośrodku letnim w Olejnicy i korzystania ze sprzętu wodnego.
- W ramach Komisji Zjazdów Rocznikowych podjęto uchwałę o częściowej refundacji organizatorom kosztów związanych głównie z korespondencją.
- W związku z rezygnacją kol. Edwarda Kędziora, na czele Kolegium Redakcyjnego Biuletynu stanął kol. Antoni Kaczyński.
- W roku 1993 uchwałą Zarządu zaniechano wydawania Biuletynu Absolwenta. Jego funkcję przejęło wydawnictwo uczelniane „Życie Akademickie”, na łamach którego miały się ukazywać artykuły związane z problematyką i sprawami Stowarzyszenia.
W pierwszej kadencji działalności, pod koniec 1993 r organizacja liczyła 175 członków, a opłacalność składek wynosiła około 70 %. W okresie tym, poza ścisłym kierownictwem (prezesi, sekretarz, skarbnik), dużą aktywnością w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia wykazali się kol. kol.: Zygmunt Bator, Zbigniew Chajan, Antoni Kaczyński, Lesław Kotylak, Stefan Stachelski i Wiesław Tomaszunas.
 
DRUGA KADENCJA -1994-1997
Wybory na drugą kadencję odbyły się w 1994 r. Prezesem został Ryszard Jezierski, wiceprezesem Franciszek Muszyński, prezesem-elektem Tadeusz Bober, sekretarzem Marian Klimkowski, skarbnikiem Waldemar Chorążykiewicz, a po jego rezygnacji funkcję tę ponownie objął kol. Józef Łazorczyk. W skład Zarządu weszło 9 osób. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Zbigniew Chajan, a 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego kol. Maria Grabowska.
Druga kadencja przebiegała w dużej mierze pod znakiem przygotowań do zjazdu absolwentów z okazji jubileuszu 50-lecia Uczelni. Do zorganizowania zjazdu Zarząd został zobowiązany na wyraźne życzenie Koleżanek i Kolegów wyrażone na ogólnym zebraniu poświęconym 50-leciu AWF Wrocław. O organizacji i przebiegu zjazdu piszemy w rozdziale poświeconym jubileuszom Uczelni.
- W tej kadencji Zarząd przeniósł swoją siedzibę z gościnnych pomieszczeń Ogniska TKKF „Sęp” przy ul. Hallera na teren uczelni. Po usilnych staraniach otrzymaliśmy od władz uczelni skromne pomieszczenie (ciasne ale własne) w przyziemiu przy ul. Banacha, gdzie mieścił się sekretariat, a członkowie Zarządu pełnili cotygodniowe dyżury. Zebrania Zarządu i nieformalne spotkania pracowników uczelni i absolwentów odbywały się w klubo-kawiarni po byłym Klubie Oficerów Rezerwy w przeszklonej werandzie przy ul. Witelona.
- Po 3-letniej przerwie wznowiono wydawanie Biuletynu, gdyż idea zamieszczania problematyki i spraw Stowarzyszenia w „Życiu Akademickim” nie sprawdziła się. Z braku własnego periodyku wyraźnie zaczęła zanikać więź pomiędzy absolwentami i uczelnią i nastąpił spadek liczby członków Stowarzyszenia. Z trudem udało się odzyskać czytelników Biuletynu i tym samym zwiększyła się liczba członków naszej organizacji.
 
TRZECIA KADENCJA -1997-2000
Trzecie Walne Zebranie odbyło się w październiku 1997 r., na którym ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes Tadeusz Bober, wiceprezes Ryszard Jezierski, prezes-elekt Halina Jezierska, sekretarz Marian Klimkowski, skarbnik Józef Łazorczyk. Na czele 4-osobowej Komisji Rewizyjnej stanął Leszek Buczyński, a 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego Elżbieta Baworowska. Zarząd liczył 9 osób.
Zarząd odbył 20 posiedzeń, na których podejmowano uchwały dotyczące głównie działalności statutowej Stowarzyszenia
W toku kadencji podjęto szereg decyzji:
- Z inicjatywy prezesa zakupiono komputer przeznaczony do ewidencjonowania danych osobowych - spisu członków, rejestracji danych kodowanych przy organizacji 50-lecia, prowadzenia prac sekretariatu itd.
- Opracowano regulamin udzielania pożyczek i zapomóg członkom Stowarzyszenia w przypadkach losowych.
- Zainicjowano spotkania absolwentów w lokalu klubowym „Tenis Partner” na Stadionie Olimpijskim. Odbyło się tam kilka spotkań, w tym piknik z okazji 10-lecia Stowarzyszenia połączony z grami towarzyskimi i turniejem tenisowym.
- Od roku 1998, dzięki przychylności właściciela „Dworu Polskiego” kol. Józefa Dziąski uzyskano możliwość korzystania z reprezentacyjnego lokalu w Rynku na cykliczne spotkania absolwentów. Bardzo dogodna lokalizacja, znaczący rabat i przychylność właściciela przyczyniły się do znacznego ożywienia kontaktów i życia towarzyskiego absolwentów.
Spotkania w Dworze Polskim cieszyły się dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją. Ich tematyka to: upamiętnianie pionierów i zasłużonych wykładowców naszej uczelni, wspomnienia ze Studium Wojskowego, tematy „branżowe” - rehabilitacja, siatkówka, czy spotkanie pt. „sztafeta wuefiackich pokoleń - rodzice, dzieci, wnuki”.
- Z inicjatywy Stowarzyszenia, a ściślej kol. Ryszarda Jezierskiego, kierownictwo uczelni wprowadziło na stałe uroczystość wznawiania immatrykulacji kolejnych roczników absolwentów w 50-tą rocznicę rozpoczęcia studiów. Ceremonia ta odbywała się dotąd podczas inauguracji roku akademickiego, a od trzech lat podczas Święta Uczelni w dniu urodzin jej założyciela prof. Andrzeja Klisieckiego tj. 22 października.
- Prezes Tadeusz Bober zainicjował ideę „Honorowego sponsoringu” dla instytucji i osób fizycznych wspierających finansowo Stowarzyszenie. Ustanowiono dyplomy: złoty za wpłaty 500 zł, srebrny za 300 zł i brązowy za 100 zł. Dla instytucji odpowiednio 1000, 600 i 300 zł. Honorowa lista ofiarodawców publikowana jest w Biuletynie, a przodują na niej kol. kol. Bogdan Ostapowicz, Leszek Dębicki, Władysław Kopyś, Jerzy Baranowski, a z instytucji Dwór Polski - Józef Dziąsko.
- Rozpisano konkurs na logo Stowarzyszenia. Zwyciężył projekt opracowany gratis przez kol. Jerzego Podborowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego i dyrektora szkoły z Wołowa.
W kadencji tej zmieniono siedzibę Stowarzyszenia z pomieszczenia przy ul. Banacha do nieco obszerniejszego w koronie Stadionu Olimpijskiego, które dzięki hojności Kol. Włodka Kopysia zostało wyposażone w gustowny zestaw mebli biurowych i dostateczną liczbę fotelików.
W trzeciej kadencji liczba członków podwoiła się i wzrosła do ponad 340 , a to głównie za sprawą obchodów 50-lecia i zjazdu absolwentów, na którym przeprowadzono szeroką akcję rekrutacji do Stowarzyszenia. Niestety opłacanie składek nie było wysokie, gdyż sięgało tylko około 60 %.
W tym okresie działalności Stowarzyszenia na szczególne wyróżnienie zasługują członkowie Zarządu: Marian Klimkowski, Józef Łazorczyk, Leszek Kotylak, Maria Grabowska, Stefan Stachelski i Przemysław Kosterkiewicz.
 
CZWARTA KADENCJA - 2000-2003
Wybory na 4. kadencję odbyły się w listopadzie 2002 r., na których wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes Halina Jezierska, wiceprezes - Tadeusz Bober, prezes--elekt - Ryszard Jezierski. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Lesław Kotylak. Po jego śmierci funkcję tę objął Ryszard Helemejko. Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Maria Grabowska. W skład Zarządu weszło 10 osób.
W czwartej kadencji odbyło się 30 zebrań Zarządu poświeconych realizacji zadań statutowych, w tym między innymi:
- Uchwalono nadawanie tytułu „Honorowego Członka Stowarzyszenia” zasłużonym absolwentom i osobom o wyjątkowych zasługach dla Stowarzyszenia. Jako pierwszych tytułem tym uhonorowano kol.kol.: Adama Haleczkę, Juliana Jonkisza i Władysława Kopysia.
- Podniesiono składkę członkowską z 1O do 20 zł (między innymi ze względu na dewaluację i rosnące koszty np. druku i wysyłki Biuletynu).
- Uchwalono dopłaty do konsumpcji na spotkaniach w Dworze Polskim oraz do karnetów dla korzystających z pływalni AWF.
- Dokupiono dodatkowe oprzyrządowanie do komputera, aby usprawnić przygotowywanie i zmniejszyć koszty druku Biuletynu.
Ideę akcji „Honorowego sponsora” podjęło 33 darczyńców, którym wręczono 7 złotych, 4 srebrne i 22 brązowe dyplomy. Listy z nazwiskami sponsorów umieszczano w kolejnych numerach Biuletynu.
W tej kadencji odbyło się w Dworze Polskim 9 spotkań upamiętniających, podobnie jak w poprzednio, wybitne uczelniane postacie, na czele z założycielem Uczelni prof. Andrzejem Klisieckim. Jedno ze spotkań „branżowych” poświęconych pływaniu odbyło się na nowo otwartej krytej pływalni AWF na Stadionie Olimpijskim.
Odbyły się dwie prezentacje dorobku artystycznego absolwentów pt. „Przegląd talentów naszych absolwentów”, na których zaprezentowano twórczość utalentowanych Koleżanek i Kolegów z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, hafciarstwa, korzenioplastyki oraz poezji i prozy.
Bardzo udaną imprezą okazało się spotkanie absolwentów z rektorami, na którym goszczono czterech byłych gospodarzy uczelni w osobach prof. prof.: Juliana Jonkisza, Bolesława Buły, Tadeusza Bobera, Krzysztofa Sobiecha i aktualnego rektora prof. Tadeusza Koszczyca.
Tradycyjnie już w Dworze Polskim organizowano cieszące się dużą frekwencją spotkania opłatkowe i noworoczne.
W czwartej kadencji liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 527 członków, jednakże opłacanie składek wynosiło nadal około 60 %.
Oprócz ścisłego kierownictwa, najaktywniejszymi działaczami Stowarzyszenia w czwartej kadencji byli: kol. kol.: Marian Klimkowski, Zygmunt Bator, Lucyna Bańska, Krystyna Welon, Krzysztof Słonina i Ryszard Helemejko.
 
PIĄTA KADENCJA - 2003-2006
W grudniu 2003 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: prezes - Ryszard Jezierski, wiceprezes Halina Jezierska, prezes-elekt- Władysław Kopyś, sekretarz-Marian Klimkowski, skarbnik - Leszek Buczyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ryszard Helemejko, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Tadeusz Bober. Do zarządu wybrano 9 osób.
Wspaniałym gestem wykazał się kol. Andrzej Kuchar fundując Stowarzyszeniu dodatkowy komputer, który będzie głównie obsługiwał biuro zjazdu absolwentów. Dzięki kolejnemu sponsorowi kol. Jerzemu Orłowi, Stowarzyszenie otrzymało (po raz drugi) cztery tysiące sztuk papieru firmowego z kolorowym logo 60-lecia.
Z inicjatywy kol. Ryszarda Jezierskiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Historii AWF, nawiązana została ścisła współpraca z nowo powołanym Centrum Historii Uczelni, która przejawiała się głównie w korzystaniu z archiwum Centrum (materiały źródłowe, bogata dokumentacja fotograficzna) przy przygotowywaniu „Księgi wspomnień” i innych opracowań.
W gościnnym Dworze Polskim zorganizowano spotkanie z nestorami dolnośląskiego narciarstwa, na którym goszczono dwukrotnego Olimpijczyka - skoczka narciarskiego Ryszarda Witke oraz twórcę „Biegu Piastów” i „Biegu Gwarków” - Juliana Gozdowskiego, w asyście plejady niegdysiejszych zawodników i miłośników narciarstwa.
W roku Olimpijskim - 2004 odbyło się spotkanie z absolwentami - Olimpijczykami, na które przyszło liczne grono byłych reprezentantów kraju i trenerów, z jednym z pierwszych wrocławskich Olimpijczyków, wioślarzem - Zbigniewem Schwarzerem na czele.
Podobnie jak we wcześniejszych latach organizowano bardzo udane spotkania opłatkowe i noworoczne oraz z inicjatywy kol. Władysława Kopysia wieczory kolęd.
Powołano zespół redakcyjny do zbierania materiałów do „Księgi wspomnień” w składzie: Zygmunt Bator, Maria Grabowska, Ryszard Jezierski i Antoni Kaczyński. Całość przygotowali do druku: Ryszard Jezierski i Antoni Kaczyński oraz redaktor techniczny Krzysztof Słonina. Nadzór nad drukiem „Księgi” sprawował szef wydawnictw uczelnianych kol. prof. Tadeusz Bober.
Mając na uwadze godne uczczenie jubileuszu 60-lecia Uczelni odpowiednio wcześnie (w październiku 2005) powołano Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów.
Przeprowadzono wśród absolwentów szeroką akcję propagandową zjazdu, wysyłając zawiadomienia, przekazując informacje w Biuletynie, zakładając stronę internetową i organizując specjalne spotkania.
Kolegium Redakcyjne Biuletynu przygotowało specjalny okolicznościowy numer dla wszystkich uczestników zjazdu.
Na cotygodniowych zebraniach Zarządu i działaczy Stowarzyszenia szczegółowo omawiano przygotowania do zjazdu - organizacyjne, finansowe, logistyczne itd.
Na podkreślenie zasługuje ofiarna i bardzo aktywna praca wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w trosce, aby jubileuszowe uroczystości wypadły jak najlepiej i jak najdłużej zapadły w pamięć ich uczestników.
 
SZÓSTA KADENCJA - 2006-2009
28 listopada 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie: Władysław Kopyś – prezes, Ryszard Jezierski – wiceprezes, Zbigniew Najsarek – prezes-elekt, Marian Klimkowski – sekretarz, Leszek Buczyński - skarbnik, Antoni Kaczyński – redaktor Biuletynu, Krzysztof Słonina – redaktor techniczny Biuletynu, Lucyna Bańska, Halina Jezierska, Henryk Sienkiewicz, Regina Warężak, Krystyna Welon, Elżbieta Ptak-Zatoka; Komisja Rewizyjna: Ryszard Helemejko – przewodniczący, Jerzy Biernacki, Ryszard Łopuszański, Teresa Sutyło, Krystyna Wilińska; Sąd Koleżeński: Maria Grabowska – przewodniczący, Zygmunt Bator, Tadeusz Bober.
     Zmiany personalne w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
     1. Po odejściu na wieczny spoczynek Mariana Klimkowskiego (18.01.2007) funkcję sekretarza Zarządu objęła Kol. Lucyna Bańska.
     2. Z uwagi na obowiązki rodzinne z funkcji skarbnika zrezygnował Kol. Leszek Buczyński a jego obowiązki (od 1. 01. 2008) przejął Kol. Ryszard Helemejko – będąc wówczas przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
     3. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Kol. Kazimierz Tarkowski, a w miejsce rezygnującego z pracy tejże Komisji Ryszarda Łopuszańskiego wybrana ostała Kol. Halina Guła-Kubiszewska.
     4. Do redakcji technicznej Biuletynu dołączył Henryk Sienkiewicz, który w ostatnim czasie przejął główny ciężar obowiązków w tym zakresie.

Działalność Zarządu w VI kadencji

W pracy Zarządu VI kadencji skoncentrowano się na:
          - poszerzaniu działalności Stowarzyszenia - na docieraniu do większej liczby absolwentów i pozyskiwaniu nowych członków,
          - wspieraniu roczników organizujących spotkania koleżeńskie,
          - ściślejszej współpracy z Władzami Uczelni i Centrum Historii Uczelni:
          - współudziale w organizacji Święta Uczelni - głównie mobilizowanie roczników wznawiających immatrykulację,
          - współorganizowaniu spotkań z seniorami oraz jubileuszy m.in. Antoniego Kaczyńskiego, Karmeny Stańkowskiej,
          - pomocy w pracach organizacyjnych i archiwalnych Centrum Historii,
          - podnoszeniu na wyższy poziom merytoryczny i techniczny Biuletynu Absolwenta i poszerzaniu liczby czytelników,
          - pozyskaniu nowej siedziby Stowarzyszenia i należytego jej wyposażenia (we współpracy z władzami Uczelni i sponsorami,
          - pozyskiwaniu sponsorów i darczyńców.

Działalność Zarządu w punktach i w liczbach

1. W minionej kadencji Zarząd odbył 27 zebrań protokołowanych i co najmniej tyleż doraźnych spotkań roboczych.
     Tematyka zebrań i spotkań:
     - plan pracy Zarządu i realizacja poszczególnych jego punktów,
     - sprawy aktualnego stanu członków Stowarzyszenia i opłacania składek.
     Na koniec obecnej kadencji Stowarzyszenie liczy 443 członków; w ostatnim okresie wstąpiło do Stowarzyszenia 89 osób, co w jakimś stopniu zbilansowało naturalne odejścia (zgony) członków i skreślenia jednostek nie płacących od lat składek,
     - rozliczenie finansowe zjazdu 60-lecia Uczelni, w tym także okolicznościowych wydawnictw,
     - sprawy przeprowadzki do nowej siedziby przy ul. Witelona, lokalu otrzymanego od uczelni (decyzją rektora prof. T. Koszczyca) oraz wyposażenia w nowe sprzęty (sponsorzy: W. Kopyś i A. Kuchar),
     - spotkania okolicznościowe i tematyczne w Dworze Polskim oraz „Pikniki pod kasztanami” na terenie Uczelni – Witelona 25, (sponsoring: W. Kopyś),
     - aktualizacja wpisu Stowarzyszenia do Rejestru Sądowego: zmian personalnych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zmiany adresu siedziby Zarządu z ul. Paderewskiego 35 na ul. Witelona 25, (a także aktualizacja w ZUS, US itd.),
     - organizacja jubileuszu 80-lecia Antoniego Kaczyńskiego i Karmeny Stańkowskiej,
     - wspieranie organizacji spotkań i zjazdów rocznikowych, a także jubileuszowych uroczystości wznowienia immatrykulacji oraz 50-lecia ukończenia studiów,
     - sprawy finansowe Stowarzyszenia,
     - członkostwo Stowarzyszenia w Okręgowym Związku Motorowodnym,
     - organizacja rejsu po Adriatyku dla członków Stowarzyszenia,
     - przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

     2. Podjęto uchwały dotyczące między innymi takich istotnych spraw jak:

     1) O przyznaniu Kol. Stanisławowi Przybylskiemu zapomogi w wysokości 5 tys. zł na zakup wózka inwalidzkiego. Uchwała nr 8 z 5.12.2006 r.
     2) O zakupie nagłośnienia i rzutnika multimedialnego. Uchwała nr 9 z 13. 11. 2007 r.
     3) Uchwała nr 10, 11 i 12 z dnia 8.01.2008 r. o zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4) Uchwała nr 12A z dnia 15.01. 2008 o zatrudnieniu na umowę zlecenie księgowej Barbary Koneckiej.
     5) O dopłacie do organizacji (koszty okolicznościowych medali) jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów rocznika 1954-1958. Uchwała nr 13 z dnia 13.05. 2008.
     6) O przystąpieniu Stowarzyszenia do Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i wpłacie składki: 300 zł. Uchwała nr 15 z dnia 10.03. 2009.
     7) Uchwała nr 17, z dnia z dnia 29.09. 2009 r. o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Walne Zebranie Delegatów Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

3. Spotkania tematyczne w Dworze Polskim i na terenie Uczelni

          Rok 2007:
     1) Wieczór kolęd – 16. stycznia.
     2) Spotkanie liderów roczników – 27. marca.
     3) Wieczór poświęcony prof. Bogdanowi Czabańskiemu w 80. rocznicę urodzin 24. kwietnia.
     4) Wuefiacy artyści – 22.maja; obrazy wystawiali: Magdalena Kępka, Izabela Degan, Tomasz Tołłoczko, tkactwo artystyczne: Elżbieta Ptak-Zatoka, haft artystyczny: Janina Paluszek, swoje wiersze recytowały: Ada Stańczyk-Witkowska i Nina Seniuk-Ostrowska.
     5) Jubileusz 80-lecia Kol. Antoniego Kaczyńskiego – 6. listopada. 6) Spotkanie opłatkowe – 18. grudnia.

          Rok 2008:
     1) Wieczór kolęd – 15. stycznia.
     2) Spotkanie poświęcone prof. Ewarystowi Jaskólskiemu – 22. kwietnia.
     3) „Piknik pod kasztanami” na terenie AWF - ul. Witelona – 30. maja.
     4) Wspomnienie lata – 21. października.
     5) Spotkanie opłatkowe – 14. grudnia.

          Rok 2009:
     1) Wieczór kolęd – 15. stycznia,
     2) Spotkanie żeglarskie – inspiratorzy i wykonawcy członkowie Klubu Żeglarskiego AWF „Dal” głównie; Kol., Kol.: Krzysztof Słonina i Zbigniew Najsarek.
     3) „Piknik pod kasztanami” – Witelona 25 – 29. maja.
     4) „Od Tatiany do „Kaliny” – 29 września.
     5) Wuefiacy artyści – wieczór autorski Izabelli Degan – 27. października.
     6) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia - 24. listopada,
     7) Spotkanie opłatkowe – 13. grudnia.
Biuletyn
Biuletyn Stowarzyszenia jest głównym łącznikiem z rosnącym gronem członków, a z drugiej strony przysparzający nowych członków, gdyż wielu absolwentów pragnie tą drogą pozyskiwać wiadomości o Uczelni, kontaktować się z innymi absolwentami, a głównie z Koleżankami i Kolegami ze swojego rocznika. Dowodem tego są coraz częściej organizowane zjazdy rocznikowe i publikowane z nich w Biuletynie sprawozdania.
     Głównie poprzez Biuletyn docieraliśmy z wiadomościami o działalności naszego Stowarzyszenia, o Uczelni, o zjazdach i spotkaniach koleżeńskich, z informacjami o publikacjach naszych absolwentów. Dzięki publikowanym wcześniej właśnie w Biuletynie wspomnieniom i wywiadom, redaktorzy księgi wspomnień „Nasza Słoneczna Uczelnia” mieli materiał wyjściowy i mogli śmiało przystąpić do przygotowania tej publikacji.
     Także tą drogą mobilizujemy członków Stowarzyszenia do bardziej regularnego opłacenia składek, gdyż jak się okazuje zaległości wynikają głównie z zapominania o tym obowiązku. Również publikowanie w naszym periodyku listy darczyńców dopinguje innych do wpłat i to nie tylko dla symbolicznego dyplomu. W tym miejscu bardzo gorąco przepraszamy wielu darczyńców, którym dotąd nie przesłaliśmy dyplomów.
     Marzy się nam Biuletyn w kolorze i na lepszym papierze, jednakże na przeszkodzie stoją związane z tym koszty.
     Redaktor naczelny – Kolega Antoni Kaczyński i techniczny – Kolega Henryk Sienkiewicz dokładają wszelkich starań, aby każdy kolejny numer był na odpowiednim poziomie. Zdajemy sobie sprawę jakie dzisiaj są wymogi i standardy wydawania prasy, periodyków, czy chociażby reklam, jednakże musimy się liczyć ze społecznym groszem i jak na razie dalej działając społecznie, będziemy mieli na względzie przede wszystkim wysokość kosztów wydawnictwa.
Finanse
Gospodarowanie finansami Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń, o czym świadczą przyjmowane bez uwag przez Urząd Skarbowy coroczne sprawozdania finansowe, a także wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej.
     Od 1 stycznia 2008 r. funkcję skarbnika, po ustąpieniu Kol. Leszka Buczyńskiego. przejął Kol. Ryszard Helemejko, który wraz z Barbarą Konecką – zatrudnioną na umowę zlecenie, na bieżąco prowadzi wszystkie sprawy finansowe Stowarzyszenia.
     Na dochody Stowarzyszenia składają się: wpływy ze składek członkowskich i wpłaty darczyńców. Na podkreślenie zasługuje wzrost wpływu ze składek, co jest w dużej mierze zasługą Koleżanek i Kolegów aktywnie dopingujących na zjazdach rocznikowych do płacenia składek, a także prowadzących zaciąg nowych członków.
     Wydatki, to przede wszystkim koszty wydawania i wysyłki Biuletynów, niezbyt duże wydatki biurowe, uzupełniające zakupy urządzeń np. nagłaśniających, a także dopłaty do spotkań w Dworze Polskim.
Podsumowanie i wnioski
Szóstą kadencję działalności Zarządu, powstałego przed prawie dwudziestoma laty Stowarzyszenia, uznać można za w pełni owocną, o czym zaświadczyć mogą wymienione w sprawozdaniu dokonania, a przede wszystkim:
     - ugruntowanie pozycji Stowarzyszenia na terenie Uczelni i wśród absolwentów,
     - inspirowanie i wspieranie roczników coraz liczniej organizujących spotkania koleżeńskie,
     - opracowanie strony internetowej Stowarzyszenia i zorganizowanie elektronicznej łączności z absolwentami w kraju i poza jego granicami,
     - pozyskanie nowej, bardzo ładnej i dogodnie usytuowanej siedziby (duża zasługa Rektora poprzedniej kadencji prof. Tadeusza Koszczyca) i należyte jej wyposażenie (w/w darczyńcy),
     - dalsze pozyskiwanie wspierających naszą działalność darczyńców,
     - systematyczne wydawanie coraz ciekawszych i obszerniejszych Biuletynów.
Wnioski i wskazania do planu pracy Zarządu VI kadencji
1. Prowadzić bardziej ofensywną działalność zmierzającą do poszerzania zasięgu oddziaływania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem młodszego pokolenia absolwentów naszej uczelni. „Odmładzać szeregi”, zgodnie z ideą „sztafety pokoleń”.
     2. Do propagowaniu idei zrzeszania się w Stowarzyszeniu i brania udziału w jego działalności oraz w większym stopniu korzystania z możliwości i dobrodziejstw internetu.
     3. W roku 2010 przypada 20-lecie powstania Stowarzyszenia Absolwentów AWF. W związku z tym należałoby odpowiednio zaznaczyć tę rocznicę i uhonorować (choćby tylko przez okolicznościową publikację) założycieli Stowarzyszenia i najaktywniejszych działaczy.
     4. Wykorzystując „pozjazdową” atmosferę, wspierać i zachęcać roczniki do organizowania przy wszelkich możliwych okazjach koleżeńskich spotkań rocznikowych, publikować sprawozdania z tych spotkań i w ten sposób mobilizować mniej aktywne roczniki.
     5. Aktywnie zabiegać o dalsze przesyłanie do Biuletynu wspomnień ze studiów i doświadczeń z pracy zawodowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej w wychowaniu fizycznym, sporcie, turystyce i rekreacji, a także rehabilitacji, z myślą o przygotowaniu kolejnego tomu wspomnień. Warto także gromadzić kolejne wywiady zarówno z wykładowcami uczelni, jak i koleżankami i kolegami mogącymi pochwalić się znaczącymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i sportowymi. Dorobek i osiągnięcia absolwentów „Naszej Słonecznej Uczelni” ze wszech miar warto publikować i upowszechniać.
     6. Częściej organizować tematyczne spotkania wspomnieniowe, a także promujące osiągnięcia naszych absolwentów, w tym między innymi artystyczne.
     Zachęcać do udziału w tych spotkaniach nie tylko Wrocławian, ale także koleżanki i kolegów z innych regionów. Podjąć próbę organizowania takich spotkań „w terenie”.
     7. Umacniać pozycję Stowarzyszenia na terenie Uczelni, między innymi poprzez aktywne włączanie się do współorganizacji święta uczelni (wznawianie immatrykulacji), spotkań z seniorami, działalności Centrum Historii Uczelni itp.
     8. Rozpowszechniać wydawnictwa 60-lecia i rozprowadzać je wśród rzeszy absolwentów, którzy nie uczestniczyli w zjeździe, a prawdopodobnie zechcą je nabyć.
 
SIÓDMA KADENCJA - 2009-2012
 
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów AWF Wrocław
w 7. kadencji w latach 2009-2012.


1. Co planowano?
       2. Co udało się zrealizować?
       3. Co i dlaczego nie wyszło?
       4. Czy można patrzeć z optymizmem w przyszłość Stowarzyszenia?

Sprawozdanie:

     Ad.1. Strasznie szybko minęły trzy lata od listopada 2009 roku. W tym czasie zdarzyło się wiele radosnych chwil, ale też niestety nasze grono pomniejszyło się o wielu naszych dobrych kolegów, znajomych, przyjaciół ... Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Wspomnę więc tych, z którymi miałem niewątpliwą przyjemność pracować w zarządzie Stowarzyszenia. Zawsze uśmiechnięty Kaziu Tarkowski, ciepła i przyjazna mimo przeciwności losu Lucynka Bańska. Już zawsze będzie nam ich brakowało. Uczcijmy pamięć tych z którymi już się nie spotkamy chwilą ciszy ...

     Życie toczy się jednak dalej. Zarząd Stowarzyszenia starał się przez kolejną kadencję wypełniać swoje zadania przewidziane w statucie i skonkretyzowane w planie działalności na lata 2010-2012. Przypomnę co chcieliśmy zrobić?

          a) zadaniem podstawowym miało być dalsze dbanie o utrzymywanie więzi pomiędzy absolwentami, a także pomiędzy absolwentami a Uczelnią
          b) kolejne zadanie to zabieganie o zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia
          c) aby móc realizować stawiane sobie cele należało zadbać o większą „ściągalność” składek członkowskich i staranie się o hojnych sponsorów
          d) wspieranie inicjatyw osób spoza Wrocławia dotyczących zakładania Kół Terenowych Stowarzyszenia
          e) zachęcania członków Stowarzyszenia do aktywności fizycznej poprzez organizacje turnusów zdrowotno-rekreacyjnych w ośrodku AWF w Olejnicy i tworzenie sekcji sportowych wg zapotrzebowania zainteresowanych osób
          f) docenianie pracy osób szczególnie zaangażowanych w pracę naszej organizacji.

     Ad.2. Dzięki regularnym zebraniom (przypomnę, że Zarząd spotyka się praktycznie co tydzień we wtorki o 11.00) można było systematycznie realizować postawione sobie zadania i sprawy bieżące, wynikające z potrzeby chwili.

     Najważniejszym łącznikiem, o który zarząd dba chyba najbardziej jest nasz BIULETYN ABSOLWENTA. Wydawany jest systematycznie trzy razy w roku. Redakcja stara się zawierać w nim to wszystko, co może dotyczyć spraw interesujących nas – absolwentów. Najbardziej cieszymy się, jeśli jakieś materiały do druku przysyłane są przez ludzi z terenu, w tym sprawozdania ze spotkań rocznikowych. Redakcja ze swej strony informuje o aktualnościach uczelnianych i porusza sprawy jej zdaniem istotne dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Trochę historii, trochę spraw bieżących, trochę planów na przyszłość. Mamy nadzieją, że te wszystkie informacje docierają do zainteresowanych droga pocztową. Ala trzeba przyznać, że jeszcze lepiej Biuletyn prezentuje się w kolorze na stronie internetowej Stowarzyszenia.

     Nasza strona w Internecie prowadzona od kilku lat przez kol. Henryka Sienkiewicza jest również, podobnie jak biuletyn powodem do dumy. Zachęcamy do jej odwiedzania.

     Kolejnym zadaniem, które postawiliśmy przed sobą w tej kadencji to zabiegi o powiększenie naszego grona. Od wielu lat liczba członków Stowarzyszenia była zbliżona do 450 osób. Dużo to czy mało? Trudno ocenić. Mieliśmy plany, aby spróbować liczbę tę zwiększyć. Były listy, apele, personalne spotkania i rozmowy ... Wszystko to sprawiło, że nadal jest na mniej więcej tyle samo. Pozyskaliśmy mniej więcej tyle nowych osób, ile z różnych przyczyn opuściło nasze grono.

     Niektórzy twierdzą (i pewnie mają racje), że najlepszym miernikiem liczebności organizacji jest ilość osób płacących składki. W końcu to one stanowią podstawowe źródło finansowania większości przedsięwzięć Stowarzyszenia. W ciągi minionych trzech lat kilka razy wraz z wysyłką biuletynów ponawialiśmy apel o uzupełnienie składek członkowskich. Rezultat jest pośredni. O ile na oficjalnej liście do wysyłki naszego pisma mamy 435 osób, to regularne składki płaci około 350 osób. Nasz skarbnik Rysiek Helemejko nie raz łajał nas za to, że powinniśmy zweryfikować listę adresatów biuletynu, ale jak na razie wciąż monitujemy i próbujemy zmobilizować różnych zapominalskich, lub zajętych swoimi ważnymi sprawami do zasilenia kasy Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe, które za moment przedstawi skarbnik potwierdzi, że rezerwę naszej cierpliwości pokrywa na razie rezerwa finansowa – nie dokładamy do „interesu”.

     Kolejnym tematem za naszego planu było wspieranie inicjatyw zakładania Kół Terenowych Stowarzyszenia. Temat jednak nie rozwinął się na tyle, aby się skrystalizować. Rozmowy z zainteresowanymi potwierdziły, że cykliczne, coroczne spotkania rocznikowe są odpowiednim sposobem podtrzymywania więzi osób rozrzuconych po kraju, i że koła terenowe były by tworem formalnym, jedynie na papierze.

     Jedną z inicjatyw, której się podjęliśmy, była próba utworzenia grup aktywności sportowo-rekreacyjnej. Zaczęło się od próby zorganizowania tygodniowego turnusu w ośrodku AWF w Olejnicy. Prawdopodobnie jednak koszty okazały się zbyt duże i aktywne wczasy dla seniorów nie doszły do skutku. Była próba zorganizowania sekcji siatkarskiej, która miała trenować na nowo powstały obiekcie na Polach Marsowych (były zapowiedzi o możliwości nieodpłatnych treningów na tym obiekcie). Niestety władze uczelni formalną nieodpłatność zamieniły na obowiązkowe „cegiełki”. Sekcja nie powstała. Forma aktywności, którą dzięki uprzejmości kierownika obiektu możemy uprawiać to pływanie na uczelnianym basenie. Legitymacja Stowarzyszenia uprawnia do wejścia na pływalnię w określonych godzinach ze znaczącą zniżką. I wreszcie małą tradycja stały się żeglarskie Rejsy Absolwenta organizowane każdego roku po ciepłych morzach południowych.

     Na początku kadencji zarządu rozmawialiśmy kilkakrotnie na temat powstania przy naszej Uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wówczas osoby reprezentujące władze Uczelni twierdziły, że jest to za duża inicjatywa i że zainteresowani mogą uczęszczać na takie zajęcia przy Uniwersytecie Wrocławskim. Na szczęście ktoś jednak podchwycił pomysł i rok później z pompą otwarto pierwszy semestr tegoż Uniwersytetu. Mamy satysfakcję, że w pewnym sensie byliśmy nieoficjalnymi inicjatorami tego projektu.

     Ponieważ praca społeczna jest w dzisiejszych czasach coraz mniej doceniana postanowiliśmy honorować w sposób szczególny osoby wspierające działalność Stowarzyszenia. I nie chodziło tu jedynie o sponsorów finansowych, którym z tego miejsca po raz kolejny dziękujemy. Z wniesionej prze wiceprezesa Władysława Kopysia inicjatywy, podjęto uchwałę o ustanowieniu medalu „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, zobowiązując Zarząd Stowarzyszenia do opracowania regulaminu przyznawania tego wyróżnienia. Inicjatywa się przyjęła i pierwsi zasłużenie zostali nagrodzeni w czasie spotkań Stowarzyszenia.

     Specjalne podziękowania należą się w tym miejscu osobie, z której gościnności od lat korzystamy i dzięki której również dziś mamy się gdzie spotkać – panu Józefowi Dziąsko.

     Wspominając przyjemne chwile tej kadencji nie sposób nie wspomnieć o naszych cyklicznych spotkaniach! Mamy nadzieję, że Pikniki pod Kasztanami, spotkania tematyczne, opłatkowe, kolędowanie w Dworze Polskim będą się odbywać tak długo, jak długo Istnieć będzie nasze Stowarzyszenie, a Władek Kopyś nadal będzie znajdował przyjemność w fundowaniu członkom Stowarzyszenia wspaniałego cateringu (że wspomnę chociażby tegorocznego piknikowego prosiaka).

     W imieniu własnym dziękuję serdecznie za współpracę wszystkim członkom zarządu i mam nadzieję, że nadal będę mógł służyć pomocą w pracy Stowarzyszenia. A pozostały absolwentom dziękuję za wspomnienia, spotkania, materiały do biuletynu, uwagi dotyczące pracy i pamięć o sobie nawzajem. Może dzięki nam absolwentom obecne władze uczelni przypomną sobie, że to właśnie ludzie-wuefiacy tworzyli i tworzą Słoneczną Uczelnię i to ludzie są najważniejsi.

     Pierwsze miejsce w rankingach jest cenne, ale czy warte takich długów liczonych w milionach, całej rzeszy zwolnionych, doświadczonych pracowników, okrojenia do granic możliwości programów zajęć, zwiększenia liczebności grup studenckich na jednego prowadzącego. Nowe wydziały, kierunki, obiekty ... Gdzie w tym wszystkim podział się człowiek - student, pracownik, absolwent...?
 
ÓSMA KADENCJA - 2012-2015
 
PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 20 LISTOPADA 2012 R.

     Porządek zebrania:
1. otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego,
2. wybór sekretarza zebrania,
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania,
4. zatwierdzenie regulaminu zebrania,
5. wybór komisji uchwał i wniosków,
6. wybór komisji wyborczej oraz mandatowo – skrutacyjnej,
7. sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu 7 kadencji,
8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
9. dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej,
10. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
11. propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia,
12. wybory władz Stowarzyszenia:
     - prezesa elekta
     - członków zarządu
     - komisji rewizyjnej
     - sądu koleżeńskiego
13. przerwa,
14. ogłoszenie wyników wyborów,
15. wolne wnioski,
16. przyjęcie uchwał i wniosków,
17. wystąpienie nowego Prezesa,
18. zakończenie zebrania.
  Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Najsarek i zaproponował na przewodniczącego zebrania Halinę Jezierską, która została wybrana jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania wybrano kol. Reginę Warężak.
     Przewodnicząca zebrania przedstawiła porządek zebrania oraz przypomniała, że zarówno porządek zebrania, jak i regulamin wyborów władz Stowarzyszenia, a także proponowani kandydaci do zarządu nowej kadencji zostały wcześniej podane do wiadomości w Biuletynie Nr 56 z listopada br.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja uchwał i wniosków działała w następującym składzie:
1. Elżbieta Jezierska – przewodnicząca
2. Barbara Ratajczyk
3. Ryszard Helemejko
     Komisja wyborcza działała w następującym składzie:
1. Zofia Wojciechowska –przewodnicząca
2. Barbara Górnicz
3. Jan Milewski
     Komisja mandatowo – skrutacyjna działała w następującym składzie:
1. Kazimierz Niemierka – przewodniczący
2. Wiktor Czyżyk
3. Ryszard Łopuszański
     Prezes Zbigniew Najsarek przed złożeniem sprawozdania poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci koleżanki i kolegów z zarządu, którzy odeszli w ostatniej kadencji. Przedstawił w sprawozdaniu realizację planów kadencji oraz podziękował członkom zarządu za trzy lata wspólnej pracy.
     Sprawozdanie finansowe przedstawił zebranym skarbnik Ryszard Helemejko.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniem dominował temat pozyskiwania nowych członków, młodszych absolwentów naszej uczelni. Zabierający głos podkreślali, jak ważnym łącznikiem z członkami jest w biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie oraz jego wersja internetowa, której wartość szczególnie sobie cenią absolwenci mieszkający poza krajem.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi VII kadencji.
     Przewodnicząca wyjaśniła, dlaczego w porządku zebrania znalazła się propozycja zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zebrani dyskutowali jedynie nad czasem trwania kadencji. Nie sformułowano jednak konkretnych wniosków dotyczących zmian.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU W VIII KADENCJI W LATACH 2012 – 2015
     Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2012 roku wybrało nowe władze na VIII kadencję. Nikt nie przypuszczał wtedy, że już w styczniu będziemy musieli dokonywać zmian personalnych. Odeszli od nas prezes – Ryszard Jezierski oraz Jerzy Śliwa - członek Zarządu. Działając zgodnie z § 32 Statutu Zarząd wyznaczył na sprawującego władzę prezesa Władysława Kopysia oraz uzupełnił skład Zarządu.
     Wg stanu na dzień 24 listopada 2015 r. Zarząd reprezentuje 378 członków Stowarzyszenia. W minionej kadencji Zarząd odbył 32 zebrania protokołowane, na których podjął 19 uchwał.
     Tematyka zebrań i spotkań (w ramach pełnionych dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia) obejmowała zagadnienia realizacji założonych w planie pracy zadań, takich jak:
        - uaktualnianie stanu członków Stowarzyszenia i opłacania składek,
        - podjęcie uchwał o nadaniu tytułów honorowego członka zasłużonym dla Stowarzyszenia,
        - rozliczenia finansowe,
        - organizacja cyklicznych i tematycznych spotkań w Dworze Polskim,
        - organizacja Pikniku pod Kasztanami,
        - wspieranie organizacji spotkań i zjazdów rocznikowych oraz uroczystości wznowienia immatrykulacji,
        - współpraca z Władzami Uczelni i Centrum Historii Uczelni,
        - współpraca z kolegium redakcyjnym Biuletynu Absolwenta, któremu w tym miejscu składam podziękowanie za przygotowywanie kolejnych numerów naszego periodyku,
        - organizacja kolportażu biuletynu.
     Gospodarowanie finansami Stowarzyszenia nie budzi zastrzeżeń, czego dowodzą przyjmowane bez uwag przez Urząd Skarbowy coroczne sprawozdania finansowe, jak również wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Ryszard Helemejko oraz księgowa Barbara Konecka na bieżąco prowadzili wszystkie sprawy finansowe Stowarzyszenia. Pragnę za to Państwu serdecznie podziękować.
     Szczególne podziękowania kieruję do kolegi Józefa Dziąsko, dzięki któremu od lat możemy bywać w Dworze Polskim oraz za jego hojne wsparcie podczas kolejnych spotkań pod kasztanami.
     Dziękuję wszystkim darczyńcom znacząco wspierającym kasę Stowarzyszenia, a których nazwiska mogą Państwo poznać w marcowych wydaniach biuletynu.
     Cieszę się, że miałem przyjemność współpracować z wyjątkowo oddanymi sprawie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim. Zaś koleżankom i kolegom absolwentom za udział w spotkaniach, uwagi dotyczące naszej pracy oraz tak licznie napływające materiały do biuletynu. Żałujemy, że tak mało osób spoza Wrocławia przyjeżdża na nasze spotkania.
     A teraz przed nami kolejne duże wyzwania: współudział w obchodach 70-lecia Naszej Uczelni oraz 25-lecie istnienia Stowarzyszenia.
     Na zakończenie stawiam wnioski:
     1. O nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu kol. prof. dr. hab. Tadeuszowi Koszczycowi.
     2. O nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów WAF we Wrocławiu Pani doc. dr Zofii Dowgird.
     3. O nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów WAF we Wrocławiu kol. doc. dr. Antoniemu Kaczyńskiemu.
Władysław Kopyś

     Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 31 członków Stowarzyszenia.
     Komisja wyborcza przedstawiła Zebraniu kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez komisję. wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz w następującym składzie:
 
     - Ryszard Jezierski - prezes,
     - Zbigniew Najsarek - wiceprezes,
     - Władysław Kopyś - wiceprezes,

Członkowie Zarządu:
     - Halina Jezierska - sekretarz,
     - Ryszard Helemejko - skarbnik,
     - Henryk Sienkiewicz - skład biuletynu, strona internetowa,
     - Regina Warężak - ewidencja członków stowarzyszenia.
     - Lidia Kamecka – Paszek,
     - Jerzy Śliwa,

Komisja Rewizyjna:
     - Jerzy Biernacki - przewodniczący,
     - Halina Guła – Kubiszewska,
     - Barbara Ratajczyk,
     - Dominika Rucińska,
     - Adam Sudoł.

Sąd Koleżeński:
     - Maria Grabowska - przewodnicząca ,
     - Elżbieta Piesiewicz,
     - Mirosław Śliwiński.
 
     Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi VIII kadencji, Ryszardowi Jezierskiemu, który podziękował za wybór i zapewnił, że wraz z zarządem dołoży starań, aby nadal kontynuować sprawne działanie naszej wspólnej organizacji.
 
     W związku z nagłą śmiercią Prezesa Ryszarda Jezierskiego, Zarząd działając zgodnie z § 32 Statutu Stowarzyszenia, jednogłośnie wyznaczył Władysława Kopysia na sprawującego funkcję prezesa.
     W związku ze śmiercią Prezesa Ryszarda Jezierskiego oraz Jerzego Śliwy Zarząd dokooptował do swojego składu Henryka Nawarę i Jadwigę Świętochowską.
 
     Skład Zarządu po zmianach:
 
     - Władysław Kopyś - prezes,
     - Zbigniew Najsarek - wiceprezes,
     - Halina Jezierska - sekretarz,
     - Ryszard Helemejko - skarbnik,
     - Henryk Sienkiewicz - skład biuletynu, strona internetowa,
     - Regina Warężak - ewidencja członków stowarzyszenia,
     - Lidia Kamecka – Paszek,
     - Henryk Nawara,
     - Jadwiga Świętochowska.
 
DZIEWIĄTA KADENCJA - 2015-2018
 
PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 20 LISTOPADA 2018 R.

Porządek zebrania:
     1. Otwarcie zebrania.
     2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
     3. Zatwierdzenie porządku obrad.
     4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
     5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
     6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
     7. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu IX kadencji.
     8. Sprawozdanie finansowe.
     9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
     10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
     11.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
     12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Stowarzyszenia.
     13. Wybory władz Stowarzyszenia:
        - prezesa elekta
        - członków zarządu
        - komisji rewizyjnej
        - sądu koleżeńskiego
     14. Ogłoszenie wyników wyborów.
     15. Uchwały i wolne wnioski.
     16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
     17. Wystąpienie Prezesa.
     18. Zakończenie zebrania.
     Zebranych powitała Prezes elekt Stowarzyszenia Halina Jezierska i zaproponowała na przewodniczącego zebrania Adama Stockiego, który został wybrany jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania wybrano Reginę Warężak.
     Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania oraz przypomniał, że zarówno porządek zebrania, jak i regulamin wyborów władz Stowarzyszenia zostały wcześniej podane do wiadomości - w Biuletynie Nr 73 z października 2018 roku.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna działała w następującym składzie:
     1. Mirosław Fiłon – przewodniczący
     2. Elżbieta Piesiewicz - sekretarz
     3. Edmund Trzęsicki - członek
     Komisja Wyborcza działała w następującym składzie:
     1. Zofia Wojciechowska – przewodnicząca
     2. Elżbieta Kubacka - sekretarz
     Komisja Uchwał i Wniosków działała w następującym składzie:
     1. Katarzyna Jezierska – przewodnicząca
     2. Mirosław Rewinkowski – członek
     Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 22 członków Stowarzyszenia.
     W imieniu Prezesa Władysława Kopysia odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu IX kadencji Halina Jezierska.
     Sprawozdanie finansowe odczytała w imieniu skarbnika Zbigniewa Najsarka Halina Jezierska.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniami dominował temat pozyskiwania środków finansowych oraz sposobów dotarcia do szerszej rzeszy absolwentów.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi IX kadencji.
     Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja Wyborcza przedstawiła zebranym kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez Komisję. Wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz na X kadencję w następującym składzie:
        Halina Jezierska - prezes
        Tadeusz Rzepa - prezes elekt/wiceprezes
        Władysław Kopyś - wiceprezes
        Jadwiga Świętochowska - sekretarz
        Zbigniew Najsarek - skarbnik
     Członkowie Zarządu:
        1. Lidia Kamecka – Paszek
        2. Henryk Nawara
        3.Henryk Sienkiewicz
        4. Andrzej Scheuer
        5. Adam Stocki
        6. Mirosława Turyńska
        7. Regina Warężak
     Komisja Rewizyjna:
        1. Jerzy Biernacki - przewodniczący
        2. Katarzyna Jezierska
        3. Barbara Ratajczyk
        4. Dominika Rucińska
        5. Mariusz Rumiński
     Sąd Koleżeński:
     1.Maria Grabowska - przewodnicząca
     2. Tadeusz Bober
     3. Elżbieta Piesiewicz
     4. Mirosław Rewinkowski
     5.Edmund Trzęsicki
     Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi X kadencji, Halinie Jezierskiej, która podziękowała za owocny przebieg obrad i zadeklarowała dołożenie starań, aby nadal było realizowane sprawne działanie Stowarzyszenia.
     Przed zamknięciem obrad kol. Zofia Wojciechowska zadedykowała nowo wybranemu Zarządowi „Satyrę na Zarząd”:
        Zarząd to jest narząd
        A kiedy narząd nie staje lub opornie staje
        Całości nic mądrego spłodzić się nie daje
        Więc niech Zarząd szanuje STARE OBYCZAJE!!!

     Protokolant - Regina Warężak
     Przewodniczący - Adam Stocki
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU W IX KADENCJI W LATACH 2015 - 2018

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniu 24 listopada 2015 roku wybrało władze na IX kadencję. Prezesem został – wybrany na poprzednim Walnym Zebraniu jako prezes – elekt – Władysław Kopyś. Zarząd rozpoczął pracę w 11-osobowym składzie. W lutym 2016 roku kol. Ryszard Helemejko złożył pisemną rezygnację z funkcji członka Zarządu. Aktualnie Zarząd liczy 10 osób.
      Wg stanu na dzień 31 października Zarząd reprezentuje 378 członków.
W minionej kadencji Zarząd odbył 36 zebrań protokołowanych. Zebrania oraz spotkania robocze poświęcone były realizacji zadań statutowych oraz zagadnień założonych w planie pracy. Omawiano m. in.:
      - sprawy aktualnego stanu członków i opłacania składek,
      - spotkania okolicznościowe i tematyczne w Dworze Polskim oraz pikniki pod kasztanami,
      - sprawy finansowe,
      - wspieranie roczników organizujących 50-lecie immatrykulacji,
      - sprawy wydawnictwa Biuletynu Absolwenta oraz organizacji kolportażu biuletynów,
      - współpracę z władzami Uczelni i Centrum Historii,
      - sprawę naszej nowej strony internetowej.
      W 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie powstania Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu. Zarząd przygotował rocznicowe nalepki rozesłane wraz z wiosennym biuletynem. Uroczyście świętowaliśmy Jubileusz na Pikniku pod Kasztanami, na który prezes Władysław Kopyś zafundował uczestnikom okolicznościowe gustowne koszulki. Na pikniku gościliśmy blisko 90 członków i sympatyków Stowarzyszenia.
      W związku z obchodzonym w 2016 roku Jubileuszem 70-lecia Słonecznej Uczelni Stowarzyszenie włączyło się do przygotowań tej uroczystości. Władysław Kopyś i Halina Jezierska uczestniczyli w wielu posiedzeniach Komitetu Obchodów oraz zebraniach zespołu przygotowującego Wieczór Absolwentów w Hali Stulecia. Zaproszenie na to spotkanie zaprojektowała p. Urszula Markowska, wnuczka naszego kolegi Jerzego Biernackiego. Z inicjatywy kol. Henryka Nawary 25-letnia działalność Stowarzyszenia została zaprezentowana na 5 dużych planszach podczas okolicznościowej wystawy w ramach obchodów 70-lecia AWF Wrocław. W trakcie obchodów mieliśmy swoje stoisko usytuowane przy Biurze Zjazdu w Hali Wielofunkcyjnej, gdzie członkowie Zarządu i Stowarzyszenia pełnili dyżury. W tym czasie zadeklarowało swoje członkostwo w Stowarzyszeniu 19 osób.
      W okresie sprawozdawczym podjęto 16 uchwał. Podejmowane uchwały związane były głównie z działalnością statutową Stowarzyszenia. Wśród nich m.in.:
      - o wycofaniu się z uchwały przyjmującej w skład członków Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu absolwentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy AWF Wrocław po tym, jak w styczniu 2016 roku nie doszło do porozumienia z grupą członków Koła Absolwentów UTW przy AWF,
      - o przeprowadzeniu archiwizacji dokumentów do 2011 r. włącznie, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Pod kierunkiem księgowej p. Barbary Koneckiej przekazano do utylizacji wyspecjalizowanej firmie przygotowane wcześniej dokumenty m.in. dotyczące księgowości oraz protokoły i uchwały.
      Gospodarowanie finansami nie budzi zastrzeżeń, czego dowodzą przyjmowane bez uwag przez Urząd Skarbowy coroczne sprawozdania finansowe oraz wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Skarbnik Zbigniew Najsarek oraz księgowa p. Barbara Konecka na bieżąco prowadzili wszystkie sprawy finansowe Stowarzyszenia. Niestety, w ostatnim okresie wpływy ze składek i wpłat darczyńców znacznie spadły. Liczba zalegających ze składkami członków Stowarzyszenia jest bardzo duża. Ponad 80 osób zalega ze składkami od 2016 roku i ponad 150 od 2017. (Stan z września 2018 roku). W związku z zaistniałą sytuacją musieliśmy w bieżącym roku ograniczyć liczbę wydanych numerów Biuletynu Absolwenta.
      Głównymi łącznikami z absolwentami są biuletyny i nasza strona internetowa, aktualnie w nowej „szacie graficznej”. Od grudnia 2015 roku ukazało się 9 numerów Biuletynu Absolwenta. Dzięki nadesłanym materiałom bardzo obszernych, a jubileuszowy 70-ty numer z kolorową fotografią na okładce uczestników pikniku pod kasztanami.
      Z członkami Stowarzyszenia spotykaliśmy się w Dworze Polskim i na piknikach łącznie 13 razy. Były to cykliczne tradycyjne spotkania opłatkowe i wieczory kolęd oraz tematyczne: 1. Reminiscencje pozjazdowe, 2. Wieczór poświęcony pamięci doc. dr. Adama Haleczko, 3. Spotkanie jesienne.
      Tu szczególne podziękowania kieruję do kolegi Józefa Dziąsko za gościnność w Dworze Polskim i smakowite poczęstunki na piknikach.
      Dziewiątą kadencję działalności Zarządu można uznać za owocną. Cieszy nas ugruntowana pozycja Stowarzyszenia na terenie Uczelni. W tym miejscu dziękuję JM Rektorowi i władzom AWF za przychylność i współpracę. Dziękuję wszystkim darczyńcom wspierającym kasę Stowarzyszenia, a koleżankom i kolegom za udział w naszych spotkaniach.
      Dziękuję pracowitym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za serce oraz wkład pracy i czas poświęcony działalności w Stowarzyszeniu.
     Za Zarząd
     Władysław Kopyś
     Prezes Stowarzyszenia
DZIESIĄTA KADENCJA - 2019-2022
 
PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
 
     Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu X kadencji.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Stowarzyszenia.
13. Wybory władz Stowarzyszenia:
     - prezesa elekta
     - członków zarządu
     - komisji rewizyjnej
     - sądu koleżeńskiego
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Uchwały i wolne wnioski.
16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
17. Wystąpienie Prezesa.
18. Zakończenie zebrania.
  Zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Halina Jezierska i zaproponowała na przewodniczącego zebrania Adama Stockiego, który został wybrany jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania jednomyślnie wybrano Jadwigę Świętochowską.
     Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania oraz regulamin wyborów.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna działała w następującym składzie:
1. Tadeusz Bober – przewodniczący
2. Andrzej Tyc - sekretarz
     Komisja Wyborcza działała w następującym składzie:
1. Józef Dziąsko – przewodniczący
2. Jerzy Kosa - sekretarz
     Komisja Uchwał i Wniosków działała w następującym składzie:
1. Mariusz Rumiński – przewodniczący
2. Barbara Ratajczyk – sekretarz
     Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 23 członków Stowarzyszenia.
     Sprawozdanie z działalności Zarządu X kadencji przedstawiła prezes Halina Jezierska.
     Sprawozdanie finansowe odczytała w imieniu skarbnika Zbigniewa Najsarka Halina Jezierska.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono tematy: pozyskiwania środków finansowych, zintensyfikowania współpracy z władzami Uczelni oraz sposobów dotarcia do szerszej rzeszy absolwentów.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi X kadencji.
     Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja Wyborcza przedstawiła zebranym kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez Komisję. Wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz na XI kadencję w następującym składzie:
     - Tadeusz Rzepa - prezes,
     - Halina Jezierska - wiceprezes,
     - Adam Stocki - elekt/wiceprezes,
     - Jadwiga Świętochowska - sekretarz,
     - Zbigniew Najsarek - skarbnik.
Członkowie Zarządu:
     1. Lidia Kamecka – Paszek
     2. Władysław Kopyś
     3. Henryk Nawara
     4. Henryk Sienkiewicz
     5. Andrzej Scheuer
     6. Regina Warężak
Komisja Rewizyjna:
     1. Mariusz Rumiński- przewodniczący,
     2. Jerzy Biernacki,
     3. Katarzyna Jezierska,
     4. Barbara Ratajczyk,
     5. Dominika Rucińska,
Sąd Koleżeński:
     1. Maria Grabowska - przewodnicząca,
     2. Tadeusz Bober,
     3. Elżbieta Piesiewicz,
     4. Mirosław Rewinkowski,
     5. Mirosława Turyńska.
     Mocą uchwały nadano tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów AWF kol. Marii Grabowskiej.
     Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi XI kadencji, Tadeuszowi Rzepie, który podziękował za owocny przebieg obrad, przedstawił plan pracy i zadeklarowała dołożenie starań, aby nadal było realizowane sprawne działanie Stowarzyszenia.
     Sekretarz - Jadwiga Świętochowska
     Przewodniczący - Adam Stocki
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu X kadencji Stowarzyszenia Absolwentów
AWF we Wrocławiu w latach 2018 - 2022
     Zarząd X Kadencji Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu 22 listopada 2018 r. i rozpoczął działalność w 12-osobowym niezmienionym składzie. Do stycznia 2021 r. towarzyszyła nam księgowa p. Barbara Konecka.
     Aktualnie, wg stanu na dzień 13. października 2022 r., Zarząd reprezentuje 351 członków.
     W minionej kadencji Zarząd odbył 29 posiedzeń protokołowanych, z czego 15 do 5. marca 2020 r. W tym czasie podjął 3 uchwały:
     - w lutym 2019 r. o nadaniu koledze Władysławowi Kopysiowi tytułu „Honorowy Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu”,
     - w listopadzie 2021 r., o przeniesieniu terminu odbycia walnego zebrania, w związku z obawą ograniczeń związanych z jego organizacją,
     - w kwietniu 2022 r. o wyznaczeniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
     W marcu 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po uzyskaniu pozwolenia od Rektora prof. Andrzeja Rokity, wznowione zostały w reżimie sanitarnym czwartkowe dyżury i spotkania robocze w siedzibie stowarzyszenia.
     Realizując cele statutowe Zarząd omawiał, m.in.:
     - przygotowania do spotkań z członkami Stowarzyszenia,
     - sprawy wydawnictwa i kolportażu biuletynów,
     - współpracę z władzami Uczelni,
     - sprawy finansowe,
     - sprawy związane z uaktualnianiem listy członków oraz rejestracja składek.
     Od marca 2020 r. zawieszone zostały spotkania członków Stowarzyszenia. Z zaplanowanych wielu, do marca 2020 r. odbyły się 4. Dopiero w maju b.r., po ponad dwuletniej przerwie, spotkaliśmy się na pikniku pod kasztanami, połączonym z prezentacją Stadionu Lekkoatletycznego po przebudowie.
     Zespół redakcyjny przygotował 6 numerów biuletynu (przypomnę, że od 2019 r., ze względów finansowych ograniczyliśmy liczbę wydawanych w roku biuletynów). Ostatni, wrześniowy numer, został opublikowany z opóźnieniem z powodów technicznych związanych ze zmianą programu do tworzenia publikacji drukowanych.
     W 2019 r. Zarząd przygotował folder „Zostań jednym z nas”, z zamiarem wręczania go absolwentom odnawiającym immatrykulację.
     W 2021 roku minęło 30 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którego niezmiennym celem jest zachowanie więzi pomiędzy Uczelnią a absolwentami oraz integracja międzypokoleniowa absolwentów powstania Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu. Niestety, czas pandemii nie sprzyjał spotkaniu i wspólnym świętowaniu. Podsumowanie 30-letniej działalności zamieściliśmy w Biuletynie nr 77 z grudnia 2021 r.
     Podczas uroczystości wieńczącej, obchody 75-lecia AWF Wrocław, czyli Święcie Uczelni, Medal Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przyznany przez senat Stowarzyszeniu Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z rąk Rektora otrzymali prezes Stowarzyszenia Halina Jezierska oraz Prezes Honorowy Władysław Kopyś.
     Gospodarowanie finansami nie budzi zastrzeżeń. Niestety, z uwagi na spadek wpływów ze składek i wpłat darczyńców pojawiły się problemy z dysponowaniem zasobami finansowymi. W ciągu 30 lat działalności Stowarzyszenia wsparło nas 232 darczyńców, do których kieruję wyrazy wdzięczności, a w szczególności do kolegów Józefa Dziąsko i Władysława Kopysia za niezawodne i hojne wsparcie podczas piknikowych spotkań pod kasztanami, i nie tylko.
     Słowa podziękowania kieruję do JM Rektora oraz władz Uczelni za przychylność i dobrą współpracę, a także do koleżanek oraz kolegów za wspieranie działań Stowarzyszenia i udział w naszych spotkaniach.
     Brakuje mi słów uznania dla pracowitych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za czas i serce poświęcone działalności w Stowarzyszeniu.
     Na zakończenie stawiam wniosek:
     1. O nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu kol. dr Marii Grabowskiej.
 
     Halina Jezierska
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF W-W
Stan na dzień 16 października 2022 roku
     Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia, działalność jego jest finansowana z dobrowolnych składek członkowskich i darowizn osób prywatnych i instytucji. Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.
     W celu lepszego zobrazowania sytuacji na dzień dzisiejszy, poniżej przedstawiono zestawienie porównujące stan finansów na koniec kolejnych lat obrachunkowych:
Rok 2018 konto: 3812zł gotówka: 2541zł razem: 6353zł
Rok 2019 konto: 5103zł gotówka: 973zł razem: 6076zł
Rok 2020 konto: 1912zł gotówka: 900zł razem: 2812zł
Rok 2021 konto: 3715zł gotówka: 710zł razem: 4425zł
16.10.2022 konto: 5205zł gotówka: 826zł razem: 6031zł
     Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest więc, jak widać, w dalszym ciągu niezadawalająca, ale przynajmniej utrzymuje się na stałym (choć niskim) poziomie.
     Przyczyny takiego stanu finansów od kilku lat są wciąż takie same:
     • liczba członków naszego Stowarzyszenia wyraźnie i systematycznie maleje, więc wpływy ze składek i wpłat sponsorskich również są mniejsze,
     • wielu naszych członków po prostu zapomina o corocznych wpłatach składek (a czas „covidowy” tym bardziej nie sprzyjał myśleniu o takich sprawach,
      • od siedmiu lat składka członkowska wynosi 30zł, co w dobie rosnącej inflacji wpływa na rzeczywiste pomniejszenie wartości naszego majątku.
     Zgodnie z założeniami, w kolejnych latach minionej kadencji wpływy ze składek członkowskich i tzw. darowizn przeznaczane były na pokrycie wydatków związanych z:
     • drukowaniem i wysyłką naszego cyklicznego wydawnictwa - Biuletynu Absolwenta (około 65% wpływów),
     • pokryciem części kosztów cyklicznych spotkań w Dworze Polskim (około 20%),
     • zakupem materiałów biurowych (około 10%),
     • pokryciem opłat bankowych (około 5%).
     Należy dodać, że z powodu wzrostu kosztów drukowania i wysyłania biuletynu ograniczono po raz kolejny ilość wydawnictw w ciągu roku.
     Jak większość już wie – nie ma już wśród nas osoby, która przez ostatnie lata wspomagała nas w kwestiach finansowych. Niespodziewanie w styczniu 2021 roku zmarła p. Basia Konecka. Śmierć osoby nam tak życzliwej i pomocnej związana jest niestety również ze utratą części dokumentów finansowych, które zostały do niej przesłane z końcem 2020 roku w celu sporządzenia bilansu rocznego. Niestety dokumentów tych rodzina, która przekazała nam informacje o śmierci p. Basi, nie potrafiła odnaleźć.
     Dodatkowo sprawy związane z naszym kontem bankowym skomplikowały się po przejęciu Idea Banku przez Bank Pekao SA we wrześniu 2021 roku. Pomimo wysłanych pism i osobistych wizyt nie możemy uzyskać wydruków miesięcznych za okres od stycznia do września 2021 roku – to jest czasu bezpośrednio przed w/w przejęciem banku. Stąd między innymi pewne nieścisłości w naszej dokumentacji związane z niezaksięgowanymi wpłatami składek za ten okres. Mamy nadzieję, że kolejna wizyta w „nowym” banku pozwoli zniwelować zaistniały problem i uporządkować nasze dokumenty.
     Ze spraw optymistycznych należy podkreślić, że kolejny już rok, dzięki uprzejmości władz Uczelni mamy wciąż możliwość BEZPŁATNEGO korzystania z lokalu przy ul. Witelona 25.
     Na koniec sprawozdania pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym nasze Stowarzyszenie może nadal funkcjonować, wydawać Biuletyn, wspierać spotkania rocznikowe i dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom AWUEFIAKÓW.
     Na zakończenie stawiam wniosek:
     1.O podwyższenie składki członkowskiej do kwoty 50 zł od stycznia 2023 roku.
Sporządził: Skarbnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF W-w
Zbigniew Najsarek


5. LUDZIE ORGANIZACJI

Portrety najaktywniejszych
- Tadeusz Bober - inicjator powołania Stowarzyszenia i prezes trzeciej kadencji, potrafił pozyskać dla swej idei grono działaczy entuzjastów, którzy zamysł ten, nie tylko wprowadzili w czyn, ale w ciągu piętnastolecia istnienia Stowarzyszenia twórczo tę inicjatywę rozwijali, ku pożytkowi wielkiej wuefiackiej rodziny i Uczelni.
- Ryszard Jezierski - jeden ze współzałożycieli organizacji, dwukrotny prezes, niestrudzony pełen twórczej inicjatywy animator wszelkich działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Stowarzyszenia. Obdarzony talentem organizacyjnym i niespożytą energią działania był i jest główną siłą napędową całokształtu tej działalności. Będąc nadal pracownikiem Uczelni, dobrze znającym jej ludzi i realia, jest niezastąpionym łącznikiem szerokiej rzeszy absolwentów z Alma Mater.
- Antoni Kaczyński - także jeden ze współzałożycieli i pełniących w okresie tworzenia się organizacji funkcję pełnomocnika rektora do spraw Stowarzyszenia, później we wszystkich kadencjach redaktor naczelny Biuletynu Absolwenta. Bez Jego zaangażowania i mobilizowania innych do składania tekstów do druku, Biuletyn nie ukazywałby się tak regularnie. Mając artystyczną duszę, z powodzeniem organizował w Dworze Polskim spotkania pt. „Wuefiacy artyści”, gdzie również prezentował cieszące się dużym uznaniem swoje rysunki i grafiki.
- Halina Jezierska - wiceprezes trzeciej i piątej oraz prezes czwartej kadencji. Swój talent organizacyjny wykazała w pracach komitetu obchodów 50-lecia Uczelni, więc i w komitecie 60-lecia wzięła na swoje barki odpowiedzialną funkcję kierowania biurem zjazdu. Energiczna, odpowiedzialna, pełna inwencji, jest niezawodną organizatorką tematycznych spotkań w Dworze Polskim.
- Marian Klimkowski - pełniący od drugiej kadencji po dzień dzisiejszy funkcję sekretarza Stowarzyszenia. W tej roli wykazuje się wyjątkową solidnością we wszystkim co robi, prowadząc, niczym komputer, w swej sławetnej „czarnej księdze” skrupulatną ewidencję członków Stowarzyszenia, o których wie wszystko. Przyjął także na siebie ewidencjonowanie składek członkowskich, wpłat darczyńców, a także wpłat na zjazd absolwentów.
- Zygmunt Bator - przewodniczący Sądu Koleżeńskiego pierwszej kadencji i bardzo aktywny członek Zarządu we wszystkich kolejnych kadencjach. Pełni regularne dyżury w lokalu Stowarzyszenia. Sumienny i niezawodny w wykonywaniu zadań, a przy tym bardzo koleżeński i niestrudzony gawędziarz. Mimo poważnego uszczerbku na zdrowiu nie przerwał działalności i nadal aktywnie działa na rzecz organizacji.
- Krystyna Kustosik-Welon - członek Zarządu wszystkich kadencji, pełniąca rolę archiwistki Stowarzyszenia. Jej skrupulatności i pracowitości organizacja zawdzięcza ład i porządek w dokumentacji. Odpowiedzialna jest także za korespondencję i zaopatrzenie w materiały biurowe.
Grono aktywnych działaczy w początkowym okresie istnienia Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów zaniechali działalności
- Józef Łazorczyk - skarbnik trzech pierwszych kadencji. Dzięki jego pedantycznej skrupulatności, dokumentacja i gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona była wzorowo.
- Adam Haleczko - przewodniczący komitetu założycielskiego Stowarzyszenia. Jego dużą zasługą była pomoc w opracowaniu statutu i aktywny udział w rejestracji naszej organizacji w sądzie.
- Zbigniew Chajan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej pierwszej i drugiej kadencji.
- Leszek Kotylak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej czwartej kadencji. Jego fachową i rzetelną działalność przerwała nieoczekiwanie śmierć.
- Przemysław Kosterkiewicz - obowiązkowy i koleżeński. Aktywnie włączał się do wszelkich inicjatyw i akcji - między innymi dyżurów i kolportażu Biuletynów.
- Edward Kędzior - wiceprezes pierwszej kadencji, a także członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu w tejże kadencji. Niestety, ze względów zdrowotnych zmuszony był zrezygnować z pracy społecznej w Stowarzyszeniu. W marcu 2006 r. pożegnaliśmy Go na zawsze.
- Stefan Stachelski - aktywny działacz Zarządu pierwszych czterech kadencji . Wyróżnił się aktywnym zaangażowaniem w pracach komitetu obchodów 50-lecia.
- Barbara Stokowska-Kosa - pełniła funkcję sekretarza Stowarzyszenia w pierwszej kadencji. Dzięki jej staranności i rzetelności sekretariat od początku został fachowo zorganizowany i jest nadal sprawnie prowadzony przez następców.
- Franciszek Muszyński - prezes pierwszej kadencji. Prowadząc Ognisko TKKF „Sęp” na ul. Gen. Hallera, udostępnił, w początkowym okresie działalności lokal i wspierał fachowe zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu przez naszą koleżankę, a zarazem pracownicę TKKF Barbarę Stokowską-Kosę. Mocno zaabsorbowany pracą organizacyjną w TKKF zmuszony był zrezygnować z działalności we władzach Stowarzyszenia.
Działacze wyróżniający się aktywnością w ostatnich kadencjach.
- Władysław Kopyś - wiceprezes - elekt piątej kadencji. Hojny sponsor, który wyposażył w meble lokal Stowarzyszenia, a także wielokrotny fundator szampana na okolicznościowych spotkaniach w Dworze Polskim. Z powodzeniem zabiega o sponsorów na rzecz naszej organizacji.
- Józef Dziąsko - hojny darczyńca, sponsor „Pikniku pod kasztanami”, udostępnia pomieszczenie w Dworze Polskim na spotkania Stowarzyszeniowe.
- Lucyna Bańska - bardzo aktywna działaczka piątej kadencji, która podjęła się odpowiedzialnej funkcji kolportażu Biuletynów, dbając równocześnie - wraz z sekretarzem Marianem Klimkowskim i redaktorem technicznym Krzysztofem Słoniną o aktualny stan adresów członków Stowarzyszenia. Zawsze pogodna i optymistyczna, łagodząca napięcia i wprowadzająca miły nastrój w gronie członków Zarządu.
- Ryszard Helemejko - przewodniczący Komisji Rewizyjnej w czwartej i piątej kadencji. Wytrawny społecznik, rzetelny i kompetentny we wszystkim co robi. Wykorzystując bogate doświadczenie w działalności społecznej i organizacyjnej jest niezmiernie pomocny w pracach komitetu obchodów 60-lccia.
- Leszek Buczyński - objawił swój społecznikowski charakter i zapał do pracy włączając się bardzo aktywnie do organizacji zjazdu 50-lecia. W trzeciej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej, a w czwartej i piątej przyjął obowiązki skarbnika Stowarzyszenia.
- Krzysztof Słonina - redaktor techniczny Biuletynu, a także specjalista od komputera i łączności internetowej. Uczynny i koleżeński, dowcipny zarówno w słowie mówionym i pisanym, o czym mogą przekonać się czytelnicy Biuletynu. Osobowość o szerokich zainteresowaniach i przy tym przysłowiowa „złota rączka”.
- Krystyna Surówka-Wilińska - aktywna członkini Zarządu piątej kadencji.
- Zbigniew Najsarek - przez wiele lat skarbnik Stowarzyszenia; autor trafnych „Wstępniaków” w Biuletynach Absolwenta.
 
O koleżeńskim i bezkonfliktowym klimacie panującym w Stowarzyszeniu może zaświadczyć chwalebna bezczynność Sądów Koleżeńskich, gdyż w ciągu wszystkich kadencji nie zanotowały one żadnego przypadku naruszenia we wzajemnych stosunkach zasady fair play.
 


6. FINANSE

Politykę finansową Stowarzyszenia zapoczątkowała tak zwana „zrzutka” obecnych na pierwszym Walnym Zebraniu, co pozwoliło na pokrycie początkowych kosztów organizacyjnych. Także uczelnia wspomogła nas finansowo pokrywając koszty druku deklaracji, legitymacji członkowskich, opłat pocztowych itp.
W miarę krzepnięcia organizacji przybywało środków ze składek członkowskich, co wkrótce doprowadziło do finansowego usamodzielnienia się. Momentem przełomowym w gospodarce finansowej Stowarzyszenia były obchody 50-lecia uczelni w 1996 roku. Stowarzyszenie będąc organizatorem zjazdu absolwentów i między innymi wydawcą okolicznościowego folderu, zamieściło w nim reklamy firm prowadzonych przez naszych absolwentów, co stało się głównym źródłem dodatkowego dochodu. Wzrosły też znacznie wpłaty ze składek członków, których liczba po zjeździe wyraźnie wzrosła. Ogółem udało się uzbierać około 50 tysięcy zł. Po odliczeniu wydatków, 25 tysięcy wpłacono do banku na lokatę długoterminową, co z kolei dzięki korzystnemu oprocentowaniu stało się źródłem dodatkowego zasilania konta. Lokata ta, nadal jest utrzymywana jako swoista „żelazna rezerwa” zabezpieczająca płynność finansową Stowarzyszenia.
Okres pełnienia przez kol. Józefa Łazorczyka funkcji skarbnika, tj. w pierwszej, drugiej i częściowo trzeciej kadencji zbiegł się z reformą walutową i zmianą przepisów finansowych. Dzięki jego zapobiegliwości i pedantycznej rzetelności, sprawy finansowe organizacji przebiegały bez zakłóceń. Początkowe niewielkie przychody, głównie ze składek członkowskich i wydatki ewidencjonowano w zeszycie („książce”) przychodów i rozchodów, który przy kolejnych przeprowadzkach gdzieś zaginął. Pełną dokumentacją finansową dysponujemy od 1995 roku, dzięki czemu nie mieliśmy i nadal nie mamy żadnych problemów z rozliczeniami w urzędzie skarbowym.
Źródła dochodów: - wpływy ze składek członkowskich, oprocentowanie lokaty długotenninowej i rachunku bieżącego, darowizny w ramach honorowego sponsoringu.
Wydatki: - działalność bieżąca: - materiały biurowe, korespondencja, druk i wysyłka Biuletynu Absolwenta, zakup komputera, drukarki i materiałów eksploatacyjnych, zakup dyktafonu (m.in. na potrzeby wywiadów), dopłaty do spotkań w Dworze Polskim, dopłaty do karnetów na basen, opłaty specjalisty z zakresu księgowości (roczne bilanse), pożyczki i zapomogi.
Nad całością polityki finansowej Stowarzyszenia w poszczególnych kadencjach czuwały komisje rewizyjne, które z reguły nie miały zastrzeżeń co do jej prawidłowości, udzielając każdorazowo absolutorium poszczególnym zarządom.
W tym miejscu celowym jest zapoznanie czytelników z realizacją idei „Honorowego sponsoringu” jako wyrazu uznania i wdzięczności dla hojności darczyńców. Od roku 1999 do chwili obecnej w akcji wzięły udział 34 osoby, zasilając konto Stowarzyszenia na ogólną sumę 15.600 zł. W okresie tym wręczono ofiarodawcom Honorowe Dyplomy: 19 złotych, 9 srebrnych i 22 brązowe. Warto podkreślić, że szereg ofiarodawców dokonało wielokrotnych wpłat. Należą do nich kol. kol.: Eugenia i Bogdan Ostapowiczowie - 4 x 500.-, Leszek Dębicki - 2 x 500.-, Jerzy Baranowski - 900.-, Adam Stocki - 4 x 300.-, Józef Kopeć - 5 x 100.-, Roman Proszowski - 4 x 100.-, Cenia Wieszczak 3 x 100,- oraz Edward Hyla, Zbigniew Lipiński, Bogdan From 2 x 200.- złotych.
Do grona darczyńców należy doliczyć także kol. kol.: Władysława Kopysia - ofiarodawcę wyposażenia biurowego siedziby Stowarzyszenia; Józefa Dziąskę - podejmującego z dużym gestem absolwentów AWF w Dworze Polskim, niemal po kosztach własnych; Jerzego Orła - fundatora parotysięcznych pakietów okolicznościowych druków na zjazd 50-cio i 60-lecia, a także Andrzeja Kuchara - ofiarodawcę komputera i biurka pod komputer.
Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za ich szlachetne gesty i zrozumienie potrzeb społecznej organizacji .
Majątek trwały Stowarzyszenia: komplet mebli biurowych i 14 krzeseł; dwa komputery; dwie drukarki; skaner oraz dyktafon.

Stan obecny i prognozy

Szósta kadencja charakteryzowała się znacznym wzrostem wpływu ze składek członkowskich, wzrosła również ilość sponsorów i darczyńców.
        W okresie VI kadencji, dochód ze składek członkowskich wyniósł 24.752 zł, wpłaty sponsorów - 7.780 zł, odsetki bankowe - 1.872 zł.
        Podkreślić należy, że posiadamy stałą lokatę bankową w wysokości 25.000 zł. Na bieżąco prowadzone były comiesięczne raporty kasowe oraz wyciągi bankowe.
        Na wydatki główne składały się:
- druk i wydawanie Biuletynów Absolwenta,
- znaczki pocztowe, koperty, materiały eksploatacyjne do komputera, materiały biurowe,
- opłaty bankowe, skarbowe oraz pocztowe,
- spotkania okolicznościowe i tematyczne w Dworze Polskim,
- wspieranie zjazdów rocznikowych.
Nad całością polityki finansowej Stowarzyszenia w VI kadencji czuwała Komisja Rewizyjna, która nie miała zastrzeżeń co do jej prawidłowości, udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.
        Zarząd Stowarzyszenia, członkom płacącym regularnie składki oraz sponsorom i darczyńcom, składa serdeczne podziękowania za ich szlachetne gesty i zrozumienie potrzeb w minionej kadencji.
 
Z przyczyn naturalnych ubywa członków ze starszych absolwenckich roczników, ale systematycznie, chociaż niezbyt dynamicznie, przybywają nowi. Przypuszczać należy, że podobnie jak po 50-leciu, tak i po 60-leciu znacząco zwiększy się liczba członków, o co władze Stowarzyszenia będą zabiegały.
Okazuje się, że najskuteczniejszą formą pozyskiwania członków jest kolportaż Biuletynu Absolwenta, który cieszy się coraz większym wzięciem. Otrzymujący go absolwenci, po pierwsze zyskują tą drogą wiadomościami o uczelni, a po drugie propagują przynależność do Stowarzyszenia.
Nie bez znaczenia są informacje i sprawozdania publikowane w Biuletynie o zjazdach i spotkaniach rocznikowych, które dopingują mniej aktywne roczniki do odnawiania koleżeńskich spotkań. Wypełnianie deklaracji członkowskich na tych spotkaniach, to kolejna droga do powiększania grona członków Stowarzyszenia.
Z kadencji na kadencję Stowarzyszenie coraz trwałej wpisuje się w ogólny obraz życia uczelni. Za kadencji rektorskich prof. Tadeusza Koszczyca Stowarzyszenie jest znacznie wyraźniej postrzegane i traktowane po partnersku.
Powołane do życia przed 15-laty Stowarzyszenie Absolwentów AWF Wrocław zyskuje coraz większą popularność i rośnie jego znaczenie tak wśród absolwentów, jak i władz uczelni.

Facebook