News


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE NA XI KADENCJĘ

30 Listopad, 2022
PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU ODBYTEGO WE WROCŁAWIU W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
 
     Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu X kadencji.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i ocena Zarządu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Stowarzyszenia.
13. Wybory władz Stowarzyszenia:
     - prezesa elekta
     - członków zarządu
     - komisji rewizyjnej
     - sądu koleżeńskiego
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Uchwały i wolne wnioski.
16. Przyjęcie uchwał i wniosków.
17. Wystąpienie Prezesa.
18. Zakończenie zebrania.
  Zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Halina Jezierska i zaproponowała na przewodniczącego zebrania Adama Stockiego, który został wybrany jednomyślnie.
     Na sekretarza zebrania jednomyślnie wybrano Jadwigę Świętochowską.
     Przewodniczący zebrania przedstawił porządek zebrania oraz regulamin wyborów.
     Porządek zebrania oraz regulamin przyjęto bez poprawek i zatwierdzono.
     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna działała w następującym składzie:
1. Tadeusz Bober – przewodniczący
2. Andrzej Tyc - sekretarz
     Komisja Wyborcza działała w następującym składzie:
1. Józef Dziąsko – przewodniczący
2. Jerzy Kosa - sekretarz
     Komisja Uchwał i Wniosków działała w następującym składzie:
1. Mariusz Rumiński – przewodniczący
2. Barbara Ratajczyk – sekretarz
     Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła prawomocność zebrania, na które przybyło 23 członków Stowarzyszenia.
     Sprawozdanie z działalności Zarządu X kadencji przedstawiła prezes Halina Jezierska.
     Sprawozdanie finansowe odczytała w imieniu skarbnika Zbigniewa Najsarka Halina Jezierska.
     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Jerzy Biernacki i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
     W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono tematy: pozyskiwania środków finansowych, zintensyfikowania współpracy z władzami Uczelni oraz sposobów dotarcia do szerszej rzeszy absolwentów.
     Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi X kadencji.

     Wybory władz Stowarzyszenia:
     Komisja Wyborcza przedstawiła zebranym kandydatów na Prezesa – elekta, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
     Wszystkie osoby znajdujące się na liście wyraziły zgodę na kandydowanie.
     W głosowaniu jawnym kandydaci przedstawieni przez Komisję. Wyborczą zostali zatwierdzeni jednogłośnie.
     Walne Zebranie przyjęło uchwałą zmianę władz na XI kadencję w następującym składzie:
     - Tadeusz Rzepa - prezes,
     - Halina Jezierska - wiceprezes,
     - Adam Stocki - elekt/wiceprezes,
     - Jadwiga Świętochowska - sekretarz,
     - Zbigniew Najsarek - skarbnik.

Członkowie Zarządu:
     1. Lidia Kamecka – Paszek,
     2. Władysław Kopyś,
     3. Henryk Nawara,
     4. Henryk Sienkiewicz,
     5. Andrzej Scheuer,
     6. Regina Warężak.

Komisja Rewizyjna:
     1. Mariusz Rumiński - przewodniczący,      2. Jerzy Biernacki,
     3. Katarzyna Jezierska,
     4. Barbara Ratajczyk,
     5. Dominika Rucińska.


Sąd Koleżeński:
     1. Maria Grabowska - przewodnicząca,
     2. Tadeusz Bober,
     3. Elżbieta Piesiewicz,
     4. Mirosław Rewinkowski,
     5. Mirosława Turyńska.
 
     Mocą uchwały nadano tytuł członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów AWF kol. Marii Grabowskiej.
     Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi XI kadencji, Tadeuszowi Rzepie, który podziękował za owocny przebieg obrad, przedstawił plan pracy i zadeklarowała dołożenie starań, aby nadal było realizowane sprawne działanie Stowarzyszenia.
 
Sekretarz: Przewodniczący:
Jadwiga Świętochowska Adam Stocki
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU X KADENCJI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF WE WROCŁAWIU W LATACH 2018 - 2022
      Zarząd X Kadencji Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu 22 listopada 2018 r. i rozpoczął działalność w 12-osobowym niezmienionym składzie. Do stycznia 2021 r. towarzyszyła nam księgowa p. Barbara Konecka.
      Aktualnie, wg stanu na dzień 13. października 2022 r., Zarząd reprezentuje 351 członków.
W minionej kadencji Zarząd odbył 29 posiedzeń protokołowanych, z czego 15 do 5. marca 2020 r. W tym czasie podjął 3 uchwały:
      - w lutym 2019 r. o nadaniu koledze Władysławowi Kopysiowi tytułu „Honorowy Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu”,
      - w listopadzie 2021 r., o przeniesieniu terminu odbycia walnego zebrania, w związku z obawą ograniczeń związanych z jego organizacją,
      - w kwietniu 2022 r. o wyznaczeniu terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
      W marcu 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po uzyskaniu pozwolenia od Rektora prof. Andrzeja Rokity, wznowione zostały w reżimie sanitarnym czwartkowe dyżury i spotkania robocze w siedzibie stowarzyszenia.
      Realizując cele statutowe Zarząd omawiał, m.in.:
      - przygotowania do spotkań z członkami Stowarzyszenia,
      - sprawy wydawnictwa i kolportażu biuletynów,
      - współpracę z władzami Uczelni,
      - sprawy finansowe,
      - sprawy związane z uaktualnianiem listy członków oraz rejestracja składek.
      Od marca 2020 r. zawieszone zostały spotkania członków Stowarzyszenia. Z zaplanowanych wielu, do marca 2020 r. odbyły się 4. Dopiero w maju b.r., po ponad dwuletniej przerwie, spotkaliśmy się na pikniku pod kasztanami, połączonym z prezentacją Stadionu Lekkoatletycznego po przebudowie.
      Zespół redakcyjny przygotował 6 numerów biuletynu (przypomnę, że od 2019 r., ze względów finansowych ograniczyliśmy liczbę wydawanych w roku biuletynów). Ostatni, wrześniowy numer, został opublikowany z opóźnieniem z powodów technicznych związanych ze zmianą programu do tworzenia publikacji drukowanych.
      W 2019 r. Zarząd przygotował folder „Zostań jednym z nas”, z zamiarem wręczania go absolwentom odnawiającym immatrykulację.
      W 2021 roku minęło 30 lat od powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którego niezmiennym celem jest zachowanie więzi pomiędzy Uczelnią a absolwentami oraz integracja międzypokoleniowa absolwentów powstania Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu. Niestety, czas pandemii nie sprzyjał spotkaniu i wspólnym świętowaniu. Podsumowanie 30-letniej działalności zamieściliśmy w Biuletynie nr 77 z grudnia 2021 r.
      Podczas uroczystości wieńczącej, obchody 75-lecia AWF Wrocław, czyli Święcie Uczelni, Medal Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przyznany przez senat Stowarzyszeniu Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z rąk Rektora otrzymali prezes Stowarzyszenia Halina Jezierska oraz Prezes Honorowy Władysław Kopyś.
      Gospodarowanie finansami nie budzi zastrzeżeń. Niestety, z uwagi na spadek wpływów ze składek i wpłat darczyńców pojawiły się problemy z dysponowaniem zasobami finansowymi. W ciągu 30 lat działalności Stowarzyszenia wsparło nas 232 darczyńców, do których kieruję wyrazy wdzięczności, a w szczególności do kolegów Józefa Dziąsko i Władysława Kopysia za niezawodne i hojne wsparcie podczas piknikowych spotkań pod kasztanami, i nie tylko.
      Słowa podziękowania kieruję do JM Rektora oraz władz Uczelni za przychylność i dobrą współpracę, a także do koleżanek oraz kolegów za wspieranie działań Stowarzyszenia i udział w naszych spotkaniach.
      Brakuje mi słów uznania dla pracowitych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za czas i serce poświęcone działalności w Stowarzyszeniu.
      Na zakończenie stawiam wniosek:
      1. O nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Absolwentów AWF we Wrocławiu kol. dr Marii Grabowskiej.
     Halina Jezierska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW AWF W-W
Stan na dzień 16 października 2022 roku
      Zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia, działalność jego jest finansowana z dobrowolnych składek członkowskich i darowizn osób prywatnych i instytucji. Stowarzyszenie nigdy nie prowadziło i nie prowadzi zarobkowej działalności gospodarczej.
      W celu lepszego zobrazowania sytuacji na dzień dzisiejszy, poniżej przedstawiono zestawienie porównujące stan finansów na koniec kolejnych lat obrachunkowych:
Rok 2018 konto: 3812zł gotówka: 2541zł razem: 6353zł
Rok 2019 konto: 5103zł gotówka: 973zł razem: 6076zł
Rok 2020 konto: 1912zł gotówka: 900zł razem: 2812zł
Rok 2021 konto: 3715zł gotówka: 710zł razem: 4425zł
16.10.2022 konto: 5205zł gotówka: 826zł razem: 6031zł
      Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest więc, jak widać, w dalszym ciągu niezadawalająca, ale przynajmniej utrzymuje się na stałym (choć niskim) poziomie.
      Przyczyny takiego stanu finansów od kilku lat są wciąż takie same:
      • liczba członków naszego Stowarzyszenia wyraźnie i systematycznie maleje, więc wpływy ze składek i wpłat sponsorskich również są mniejsze,
       • wielu naszych członków po prostu zapomina o corocznych wpłatach składek (a czas „covidowy” tym bardziej nie sprzyjał myśleniu o takich sprawach,
       • od siedmiu lat składka członkowska wynosi 30zł, co w dobie rosnącej inflacji wpływa na rzeczywiste pomniejszenie wartości naszego majątku.
      Zgodnie z założeniami, w kolejnych latach minionej kadencji wpływy ze składek członkowskich i tzw. darowizn przeznaczane były na pokrycie wydatków związanych z:
      • drukowaniem i wysyłką naszego cyklicznego wydawnictwa - Biuletynu Absolwenta (około 65% wpływów),
      • pokryciem części kosztów cyklicznych spotkań w Dworze Polskim (około 20%),
      • zakupem materiałów biurowych (około 10%),
      • pokryciem opłat bankowych (około 5%).
      Należy dodać, że z powodu wzrostu kosztów drukowania i wysyłania biuletynu ograniczono po raz kolejny ilość wydawnictw w ciągu roku.
      Jak większość już wie – nie ma już wśród nas osoby, która przez ostatnie lata wspomagała nas w kwestiach finansowych. Niespodziewanie w styczniu 2021 roku zmarła p. Basia Konecka. Śmierć osoby nam tak życzliwej i pomocnej związana jest niestety również ze utratą części dokumentów finansowych, które zostały do niej przesłane z końcem 2020 roku w celu sporządzenia bilansu rocznego. Niestety dokumentów tych rodzina, która przekazała nam informacje o śmierci p. Basi, nie potrafiła odnaleźć.
      Dodatkowo sprawy związane z naszym kontem bankowym skomplikowały się po przejęciu Idea Banku przez Bank Pekao SA we wrześniu 2021 roku. Pomimo wysłanych pism i osobistych wizyt nie możemy uzyskać wydruków miesięcznych za okres od stycznia do września 2021 roku – to jest czasu bezpośrednio przed w/w przejęciem banku. Stąd między innymi pewne nieścisłości w naszej dokumentacji związane z niezaksięgowanymi wpłatami składek za ten okres. Mamy nadzieję, że kolejna wizyta w „nowym” banku pozwoli zniwelować zaistniały problem i uporządkować nasze dokumenty.
      Ze spraw optymistycznych należy podkreślić, że kolejny już rok, dzięki uprzejmości władz Uczelni mamy wciąż możliwość BEZPŁATNEGO korzystania z lokalu przy ul. Witelona 25.
      Na koniec sprawozdania pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym nasze Stowarzyszenie może nadal funkcjonować, wydawać Biuletyn, wspierać spotkania rocznikowe i dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom AWUEFIAKÓW.
      Na zakończenie stawiam wniosek:
      1.O podwyższenie składki członkowskiej do kwoty 50 zł od stycznia 2023 roku.
Sporządził: Skarbnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF W-w
Zbigniew Najsarek
Facebook